icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

Banner congress 2

Kalendar dogadjaja

 

Prezentacija korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Ernesa Karića, dipl. vet. studenta III ciklusa

 

 

Ponedjeljak, 24 Septembar 2018, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU 

VETERINARSKI FAKULTET

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE

 

O B J A V LJ U J E


Korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom: „KORTIZOL IZ DLAKE U DIJAGNOSTICI CHUSHING-OVOG SINDROMA PASA – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA“, kandidata Ernesa Karića, dipl. vet. studenta III ciklusa - doktorskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Izvještaj komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije koji su sačinili članovi Komisije u sastavu: 

  • dr. Agnesa Ćoralić, docent za oblast „Kliničke nauke veterinarske medicine“ Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
  • dr. Atifa Ajanović, vanredni profesor za oblast „Temeljne nauke veterinarske medicine“ Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član,
  • dr. Aida Hodžić, redovni profesor za oblast „Temeljne nauke veterinarske medicine“ Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član,

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Radna verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj komisije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10 do 14 sati u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 90.

 

Nazad