icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

Banner congress 2

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-512/18 od 11. 05. 2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

raspisuje

KONKURS ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA

NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

NAUČNONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, te da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonastavno zvanje asistenta su:

-    završen odgovarajući ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

-     prednost pri odabiru kandidata imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta).

 

NAUČNOISTRAŽIVAČKO ZVANJE STRUČNI SARADNIK

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članovima 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnoistraživačko zvanje stručnog saradnika su:

-    odgovarajuća visoka stručna sprema (najmanje 240 ECTS bodova) i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5, pokazane naučnoistraživačke sposobnosti

-      prednost pri odabiru kandidata imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta).

 

KOMPLETAN KONKURS ZA SVE ORGANIZACIONE JEDINICE UNIVERZITETA U SARAJEVU

( POGLEDAJTE U PRILOGU )

 


25. UNIVERZITET U SARAJEVU - VETERINARSKI FAKULTET

Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 729 158

 

25.1. Naučnonastavno zvanje asistent

25.1.1. Asistent za oblast Kliničke nauke veterinarske medicine, 3 izvršioca sa punim radnim vremenom

25.1.2. Asistent za oblast Zdravstvena zaštita životinja, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom,

25.1.3. Asistent za oblast Temeljne nauke veterinarske medicine, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

25.1.4. Asistent za oblast Veterinarsko-higijenski nazdor proizvodnje, prerade i prometa hrane, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

25.1.5. Asistent za oblast Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

25.2. Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik

25.2.1. Stručni saradnik za oblast Zdravstvena zaštita životinja, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

25.2.2. Stručni saradnik za oblast Preventivne mjere u animalnoj prozvodnji, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom


 

Uz pisanu prijavu na Konkurs, sa spiskom dostavljene dokumentacije, kandidati dostavljaju slijedeće dokumente i dokaze:

-       Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi u odnosu na poziciju na organizacionoj jedinici na koju se prijava odnosi (VSS) ili Diplome o završenom I i II ciklusu, odnosno integriranom studiju sa Dodatkom diplomi - original ili ovjerenu fotokopiju;

-        Prijevod/i inostranih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

-        Rješenje/a o priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije ako je stečena u inostranstvu ili potvrdu da je postupak u toku – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

-        Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta za VSS - original ili ovjerenu fotokopiju;

-        Biografiju (CV) u elektronskoj i printanoj formi;

-        Potvrdu ili drugi dokument kojim kandidat dokazuje da je nosilac priznanja Univerziteta u Sarajevu (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta) - original ili ovjerenu fotokopiju;

-        Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju;

-        Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju;

-        Uvjerenje da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo;

-        Dokaz o iskazanim naučnoistraživačkim, odnosno umjetničkoistraživačkim sposobnostima i uspjesima (za pozicije stručnog saradnika obavezno)

-        Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom oblasti, kao i ostale dokaze ukoliko ih posjeduju;

-        Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno/umjetničkonastavno zvanje asistent i naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Statutom Univerziteta u Sarajevu;

Kandidati koji budu izabrani zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru Senata Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

Za sve dodatne informacije i pitanja koja se odnose na Veterinarski fakultet, zainteresirani kandidati mogu se obratiti na

kontakt telefon 033 729 158.

 

Konkurs ostaje otvoren do 28.05.2018. godine

 

Prijave na Konkurs koje se odnose na Veterinarski fakultet dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu:

Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, uz naznaku „Prijava na Konkurs“ i naznaku pozicije naučnonastavnog ili naučnoistraživačkog zvanja za koje se prijavljuje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 


Univerzitet u Sarajevu

objavljuje

I Z M J E N U   i   D O P U N U

Konkursa za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

objavljenog 12. 05. 2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

 

Izmjena se odnosi na poziciju broj 6.1.6, koja sada glasi:

6.1.6. Asistent na predmetu Biohemija lijekova, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom.

Uvjet za poziciju 6.1.6. briše se iz tačke d), dio koji se odnosi na poziciju 6.1.6, te se dodaje tačka f) koja glasi:

f) za poziciju 6.1.6. – uvjet: završen farmaceutski fakultet.

Ostali tekst Konkursa ostaje nepromijenjen.