icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

Banner congress 2

Na osnovu odredaba Zakona o radu FBIH (“Službene novine FBiH, broj: 26/16), odredaba Pravilnika o radu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj 01-02-667-1/16 od 13.10.2016. godine i odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-02-667-3/16 od 06.04.2018. godine, te na osnovu Odluke Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-2004-1/18 od 03.05.2018. godine te Zaključka Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, broj: 11/05-34-17119-2/18 od 26.04.2018. godine, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

J A V N I K O N K U R S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Bibliotekar- 1 (jedan) izvršilac

Prijem radnika je na organizacionu jedinicu Bibliotečko i informatički centar

Pored općih zakonskih uvjeta (zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za radno mjesto:

-          VSS, diplomirani bibliotekar ili bibliotekar-anglista ili bibliotekar-germanista ili bibliotekar-romanista i položen ispit za bibliotekara. Aktivno znanje jednog svjetskog jezika.

Prednost pri zapošljavanju imaju lica koja posjeduju dokaz o završenoj obuci COBISS3 - Kooperativni online bibliografski sistem i servisi, koja imaju radno iskustvo na poslovima bibliotekara te lica utvrđena članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.: 45/12 i 26/14).

Potrebna dokumentacija

Kandidati su obavezni da uz svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs dostave kontakt podatke i dole navedene dokumente:

  1. kratka biografija/CV,
  2. fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom obrazovanju, uz fakultetsku diplomu i dodatak diplome,
  3. dokaz o položenom ispitu za bibliotekara,
  4. dokaz o znanju jednog svjetskog jezika,
  5. potvrda ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu na istim poslovima,
  6. dokaz o završenoj obuci COBISS3 - Kooperativni online bibliografski sistem i servisi,
  7. dokaz odgovarajuće institucije, za osobu koja ispunjava uvjete o pripadnosti osobe - djeca šehida – poginulih branioca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.

Sa izabranim kandidatom će se zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom sa trajanjem radnog odnosa 12 mjeseci na period od 01.08.2018. do 31.07.2019. godine.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti neposredno ili putem poštena adresu: Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava na konkurs za radno mjesto - BIBLIOTEKAR“.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 033/729-158.