icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga odluke Nastavno-naučnog vijeća Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-16-397, 417, 458-2/18 od 08.06.2018. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-784/18 od 27.06.2018. godine, raspisuje se

K O N K U R S

za izbor u akademska zvanja

 1. Oblast Zdravstvena zaštita životinja - 1 izvršilac - nastavnik u svim zvanjima, puno radno vrijeme,
 2. Oblast Kliničke nauke veterinarske medicine - 1 izvršilac - nastavnik u svim zvanjima, puno radno vrijeme,
 3. OblastVeterinarsko-higijenski nazdor proizvodnje, prerade i prometa hrane - 1 izvršilac - nastavnik u svim zvanjima, puno radno vrijeme,
 4. Oblast Kliničke nauke veterinarske medicine - 1 izvršilac - saradnik u zvanju viši asistent puno radno vrijeme;

Kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju   (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17).

Uvjeti za izbor:

 1. viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij) odnosno integrisani ciklus studija, proveden izborni period u zvanju asistenta;
 2. docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;
 3. vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;
 4. redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

Uz prijavu, kandidati za izbor nastavnika, trebaju da prilože dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u odgovarajuće zvanje, kako slijedi:

 1. biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor;
 2. listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova, kao i same knjige i radove,
 3. dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u naučnonastavno zvanje docenta;
 4. kandidati za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani;
 5. dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje;
 6. dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uvjete;
 7. dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), u slučaju prijevremenog napredovanja;
 8. Ostalu dokumentaciju (reference) kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje docent, vanredni profesor ili redovni profesor u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju.
 9. Uz prijavu, kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent, trebaju da prilože dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor, kako slijedi:
 10. Biografiju/ CV,

Ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu magistra veterinarskih nauka,

Potvrdu/Uvjerenje o provedenom izbornom periodu u zvanju asistenta,

Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika,

Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje je obavezan u svojoj prijavi naznačiti jedno od akademskih zvanja za koje se prijavljuje. U suprotnom, takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Sa izabranim kandidatom zakljućit će se Ugovor o radu sa punim radnim vremenom na period na koji je izabran u skladu sa članom 94. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17).

Dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti neposredno ili putem poštena adresu: Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/729-158.