icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-61/19 od 30. 1. 2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

raspisuje

PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA

NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

NAUČNONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, te da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonastavno zvanje asistenta su:

-          završen odgovarajući ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

UMJETNIČKONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 97. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u umjetničkonastavno zvanje asistenta su:

-          završen odgovarajući prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

NAUČNOISTRAŽIVAČKO ZVANJE STRUČNI SARADNIK

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članovima 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnoistraživačko zvanje stručnog saradnika su:

-          odgovarajuća visoka stručna sprema (najmanje 240 ECTS bodova) i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5, pokazane naučnoistraživačke sposobnosti

Prednost za izbor imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (zlatna i srebrena značka, povelja Univerziteta).

OBLASTI/PREDMETI ZA KOJE SE VRŠI IZBOR PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

 1. 1.UNIVERZITET U SARAJEVU - AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, Obala Maka Dizdara 3, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 819 943
 2. 1.1.Umjetničkonastavno zvanje asistent
  1. 1.1.1.Asistent za oblast Crtanje na odsjeku Grafički dizajn, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 2.UNIVERZITET U SARAJEVU - ARHITEKTONSKI FAKULTET, Patriotske lige 30, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 226 534
 2. 2.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 2.1.1.Asistent za oblast Arhitektonsko projektovanje, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 3.UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET, Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 253 111
 2. 3.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 3.1.1.Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST(predmeti: Starija bošnjačka književnost, Bošnjačka književnost preporodnog doba, Bošnjačka književnost prve polovine 20. vijeka, Bošnjačka književnost druge polovine 20. vijeka, Poetički fenomeni starije bošnjačke književnosti, Poetički fenomeni novije bošnjačke književnosti), TEORIJA KNJIŽEVNOSTI (predmeti: Uvod u teoriju književnosti, Uvod u književne teorije, IP Književna historija i književnokritička terminologija), USMENA KNJIŽEVNOST (predmeti: Usmena književnost – pjesničke vrste, Usmena književnost – prozne vrste, Poetički fenomeni usmene književnosti, IP Odnos usmene i pisane književnosti), METODIKA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH I BOSANSKO, HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA (predmeti: Osnove metodike nastave književnosti naroda Bosne i Hercegovine, Osnove metodike nastave bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika), KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH (predmeti: IP Književna kritika i esejistika u BiH, IP Granični književni žanrovi i publicistika u BiH, IP Književna periodika i književni život u BiH do 1945., IP Umijeće interpretacije pripovjedne proze i graničnih književnih vrsta 1 i 2 i IP Moderna i modernizam u književnostima BiH) na Odsjeku za književnosti naroda Bosne I Hercegovine, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  2. 3.1.2.Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: SRPSKA KNJIŽEVNOST(predmeti: Starija srpska književnost, Srpska književnost 19. vijeka, Srpska književnost prve polovine 20. vijeka, Srpska književnost druge polovine 20. vijeka, Poetički fenomeni srpske književnosti do 20. vijeka, Poetički fenomeni srpske književnosti 20. vijeka), HRVATSKA KNJIŽEVNOST (predmeti: Hrvatska književnost prve polovine 20. stoljeća, Hrvatska književnost druge polovine 20. stoljeća, Poetički fenomeni hrvatske književnosti 20. stoljeća), KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH (predmeti: Interkulturalna povijest južnoslavenskih književnosti, IP Umijeće interpretacije romana 2, IP Postmoderna i postmodernizam u književnostima Bosne i Hercegovine) na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 4.UNIVERZITET U SARAJEVU - POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 225 527
 2. 4.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 4.1.1.Asistent za oblast “Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije“, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 5.UNIVERZITET U SARAJEVU - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 33-35, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 723 778
 2. 5.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 5.1.1.Asistent za oblasti Teorijska kompjuterska nauka na Odsjeku za matematiku, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 6.FAKULTET ZA UPRAVU U SARAJEVU, Igmanska ulica 40A, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 553 835; 062 815 425
 2. 6.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
  1. 6.1.1.Stručni saradnik iz “Upravno-pravne” oblasti 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

-          Uvjet: bachelor uprave, 240 ECTS bodova

 1. 7.UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 220 926; 033 442 891
 2. 7.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
  1. 7.1.1.Stručni saradnik za oblast Genetičko inženjerstvo i biotehnologija, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

-          uvjet - najmanje bachelor inženjerske genetike ili bachelor inženjerske mikrobiologije ili bachelor biologije-mikrobiologija ili bachelor biologije-genetika

 1. 8.UNIVERZITET U SARAJEVU - VETERINARSKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 729 158
 2. 8.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 8.1.1.Asistent za oblast Temeljne nauke veterinarske medicine, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Uz pisanu prijavu na Konkurs, sa spiskom dostavljene dokumentacije, kandidati dostavljaju slijedeće dokumente i dokaze:

-          Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi u odnosu na poziciju na organizacionoj jedinica na koju se prijava odnosi (VSS) ili Diplome o završenom I i II ciklusu, odnosno integriranom studiju sa Dodatkom diplomi - original ili ovjerenu fotokopiju;

-          Prijevod/i inostranih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

-          Rješenje/a o priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije ako je stečena u inostranstvu ili potvrdu da je postupak u toku – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

-          Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta za VSS - original ili ovjerenu fotokopiju;

-          Biografiju (CV) u elektronskoj i printanoj formi;

-          Potvrdu ili drugi dokument kojim kandidat dokazuje da je nosilac priznanja Univerziteta u Sarajevu ili je stekao uvjete za iste (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta) - original ili ovjerenu fotokopiju;

-          Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju;

-          Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju;

-          Uvjerenje da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (izdato u vrijeme trajanja ovog konkursa);

-          Dokaz o iskazanim naučnoistraživačkim, odnosno umjetničkoistraživačkim sposobnostima i uspjesima (za pozicije stručnog saradnika obavezno)

-          Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom oblasti, kao i ostale dokaze ukoliko ih posjeduju;

-          Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno/umjetničkonastavno zvanje asistent i naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Statutom Univerziteta u Sarajevu;

Kandidati koji budu izabrani zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru Senata Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon organizacione jedinice, naznačen u Konkursu.

Konkurs ostaje otvoren do 18. 02. 2019. godine

Prijave na Konkurs dostavljaju se lično ili putem pošte, na adrese organizacionih jedinica na koje se prijava odnosi, uz naznaku „Prijava na Konkurs“ i naznaku pozicije naučnonastavnog ili umjetničkonastavnog ili naučnoistraživačkog zvanja za koje se prijavljuje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!