icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga odluka Vijeća Fakulteta br.: 02-16-191-3/19 od 28.02.2019. godine, 02-16-112-3/19 od 28.02.2019. godine i 02-16-192-3/19 od 28.02.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-10-41/19 od 27.03.2019. godine, raspisuje se

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

1. Oblast Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji - 1 izvršilac - nastavnik u zvanju redovni profesor, puno radno vrijeme

2. Oblast Kliničke nauke veterinarske medicine - 2 izvršioca - nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme

Kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i čl. 194. stav (1) tač. e) i f) i 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uvjeti za izbor:

Redovni profesor:proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija i uvjeti navedeni u članu 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju i članu 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu, kandidati trebaju da prilože dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor, kako slijedi:

  1. biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor i spisak projekata;
  2. ovjerenu kopiju diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju;
  3. listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova, kao i same knjige i radove;
  4. kandidati za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani;
  5. dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu za izbor u zvanje;
  6. dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i članom 199. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uvjete;
  7. dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i članom 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju prijevremenog napredovanja;
  8. podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ukoliko kandidat iste posjeduje;
  9. Zakona o visokom obrazovanju i članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje je obavezan u svojoj prijavi naznačiti akademsko zvanje za koje se prijavljuje. U suprotnom, takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Sa izabranim kandidatom zakljućit će se Ugovor o radu sa punim radnim vremenom na period na koji je izabran u skladu sa članom 94. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i u skladu sa članom 193. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti neposredno ili putem poštena adresu: Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo.

Kontakt osoba Amila Vejzagić, dipl.pravnik, telefon 033/729-158.