E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

Katedra za biologiju

Zavod za morfologiju

Uvod

Zavod za biologiju, a kasnije Katedra za biologiju datira od osnivanja Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Do 1994. godine Zavod za biologiju je bio pri Zavodu za stočarstvo, kada se osniva Katedra za biologiju kao samostalna jedinica u sklopu Zavoda za morfologiju, koja i danas egzistira kao takva. U okviru Katedre su dva nastavna predmeta koja se slušaju na prvoj godini: "Biologija u veterinarskoj medicini" i "Molekularna biologija i biotehnologija". Šef Katedre za biologiju je prof. dr. Danica Hasanbašić. Nastavnici ove Katedre su učestvovali u radu više Komisija za ocjenu i odbranu specijalističkih, magistarskih i doktorskih radova, kao i u pisanju recenzija nekoliko knjiga, te kao mentori, komentori, predsjednici i članovi komisija. Također, nastavnici ove Katedre su bili uključeni u radu studentskog časopisa «Veterinar», kako u redacijskom odboru, tako i u koordiniranju i pisanju radova sa studentima. Članovi su Biološkog društva BiH i Udruženja genetičara u BiH.

Diplomska nastava

«Biologija u veterinarskoj medicini» je predmet prve godine i sluša se u prvom semestru, a predmet «Molekularna biologija i biotehnologija», također se sluša u prvoj godini studija, u drugom semestru. Nastava se odvija po važećim planovima i programima, sa kojima se studenti upoznaju na početku školske godine. Na Katedri za biologiju nastava iz predmeta «Molekularna biologija i biotehnologija» izvodi se od 2002. godine. Predmet je uveden kao fakultativni, a od 2011. godine sluša se kao obavezni predmet II semestra prve godine. Sve prezentacije, animacije kao i materijal sa vježbi je dostupan studentima na e-nastavi.

Cilj i zadaci predmeta "Biologija u veterinarskoj medicini" su: upoznavanje i sticanje znanja o organizacji, mehanizmima i zakonitostima funkcioniranja stanice, sa posebnim osvrtom na animalnu stanicu, shvatanje uloge i značaja nukleinskih kiselina, o uzrocima i procesima biološke nasljednosti i promjenjivosti, nasljednim faktorima, tipovima nasljeđivanja kod životinja, varijabilnosti genetičkog materijala. Kratak pregled, fiziologija, sistematika, i anatomija riba i pčela.

Cilj i   zadaci predmeta "Molekularna biologija i biotehnologija" su:   objasniti molekulsku osnovu vitalnih procesa kao i na koji način se struktura   DNK prevodi u strukturu proteina, objasniti manipulisanje genetičkim   materijalom, upoznavanje sa praktičnom upotrebom molekularno – dijagnostičkih   metoda, rekombinantnih organizama u profilaktičke i terapijske svrhe, te   transgenih domaćih životinja radi unaprijeđenja prehrane, liječenja životinja   i ljudi.

Nastava je teoretska i   prakticna. Prisustvovanje nastavi je obavezno, o čemu se vodi evidencija.   Teoretska nastava se odvija u amfiteatru Fakulteta uz korištenje kompjuterske   i video tehnike, uz prezentaciju savremene relevantne dokumentacije.   Praktična nastava se realizira u grupama - maksimalno individualno izvođenje   vježbi pomoću kompjuterske tehnike i mikroskopa, korištenjem biološkog   materijala, kao i svježih i trajnih preparata.

Praktična nastava se odvija u mikroskopskoj sali (338) koja je 2002. godine renovirana (Tempus projekat) i opremljena sa novih 10 Olympus mikroskopa i jednim mikroskopom Olympus BX44 sa digitalnom kamerom i monitorom, što je u mnogome doprinijelo modernizaciji i kvalitetnijem izvođenju praktične nastave.

Provjera znanja iz oba predmeta sastoji se iz praktičnog i teoretskog   dijela, te kontinuiranih provjera znanja u toku nastave kroz kolokvije i   testove. Nakon odslušanih određenih oblasti, studentu je pružena mogućnost   parcijalne provjere znanja u vidu testova. Ispiti se održavaju u određenim   ispitnim terminima, koji se daju unaprijed i oglašavaju na oglasnim pločama i   na e- nastavi. U cilju poboljšanja nastavnog procesa i olakšavanja polaganja   ispita, studentima su na raspolaganju i udžbenici koje su za njihove potrebe,   a prema planu i programu, napisali nastavnici pomenutih pedmeta.

Postdiplomska nastava

Nastavno osoblje Katedre za biologiju je učestvovalo i učestvuje u postdiplomskoj nastavi općih i stručnih predmeta različitih smjerova na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

Opći smjer, predmet: Osnove molekularne biologije i biotehnologije.

Smjer: Radiaciona zaštita animalne proizvodnje, predmeti: Biodozimetrija

Smjer: Ekološko stočarstvo, predmet: Principi molekularne genetike u ekološkom stočarstvu.

Smjer: Biomedicina, predmeti: Principi molekularne biotehnologije i Molekularna citogenetika

Učešće na naučnim skupovima

-  XII Simpozij JDZZ, Ohrid, 1983. godine.

- I Savjetovanje “Zaštita od zračenja i sigurnost u nuklearnoj energetici”, Beograd, 1984. godine.

- XIII Simpozij JDZZ, Pula, 1985. godine.

- II Savjetovanje o izlaganju zračenju iz prirodne sredine i procjeni radijacionog rizika, Kragujevac, 1986. godine.

- XIV Simpoij JDZZ, Novi Sad, 1987. godine.

- XIV Regional Congress of IRPA, Kupari, 1987. godine.

- II Italian- Yugoslav Symposium on Radiation Protection, Udine, Italy, 1988. godine.

- III Italian-Yugoslav Symposium on Radiation Protection, Plitvice, 1990. godine

- XV Simpozij JDZZ, Priština, 1989. godine.

- XVI Simpozij JDZZ, Neum, 1991. godine.

- Savjetovanje o obnovi i razvoju vodoprivrede u poratnom periodu, Sarajevo, 1993. godine.

- III Simpozij HDZZ, 1996. godine

- IV Simpozij HDZZ, 1998. godine.

- II Međunarodno naučno-stručno savjetovanje o mogućnostima proizvodnje zdravstveno sigurne hrane, Bugojno, 1998. godine.

- I Kongres veterinara Bosne I Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 1998. godine.

- 26th World Veterinary Congress, Lyon, Francuska, 1999. godine.

- IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe, Dubrovnik, 2001. godine.

- 27th World Veterinary Congress, Tunis, 2002. godine.

- I Simpozij poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva (“Strategija razvoja domaće proizvodnje”), Neum, 2003. godine.

- Simpozij “ Veterinarstvo i stočarstvo u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane”, Herceg Novi, 21 – 25. juni 2004. godine.

- II Simpozij poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva (“Strategija razvoja domaće proizvodnje”), Bihać 2004. godine.

- IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe, Stubičke Toplice Croatia, 2005.

- VIII savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem, Neum, BiH, 2006.

- Deveto regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Palić, Srbija, 2007.

- 1st Symposium of Chemistry and Environment, Budva, Montenegro, 2007.

- Peti Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije (¸Strategija razvoja domaće proizvodnje¨), Travnik/Vlašić, 2007.

- VII Simpozij HDZZ s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija 2008.

- Šesti simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije (¸Strategija razvoja domaće proizvodnje¨), Goražde, 2008.

- I simpozij genetičara u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011.

- Bosnian-Turkish Scientific Days, Sarajevo, 2011.

- VIII Simpozij HDZZ s međunarodnim sudjelovanjem, Krk, 2011.

- Turkish-Bosnian Scientific Days, Istanbul, Turska, 2013.

Naučno – istraživački projekti

- Makroprojekat " Zaštita životne sredine od radioaktivne kontaminacije I", finansiran od strane SIZ-a Nauke BiH i SSNO.

- Makroprojekat" Zaštita životne sredine od radioaktivne kontaminacije II" finansiran od strane SIZ-a Nauke BiH, SSNO, SIZ-a Vodoprivreda BiH, SOUR Energoinvest, SOUR Elektroprivreda.

- DCXV “Zaštita životne sredine “ TO –4 “Razvijanje sistema globalnog praćenja parametara kvaliteta čovjekove sredine sa aspekta jonizujućih zračenja i iznalaţenje metoda za njihovu efikasnu zaštitu”, Finansiran od SIZ–a Nauke, SIZ-a Vodoprivrede, SOUR Elektroprivreda .

- “Istraživanje efikasnosti hemijskih radioprotektora i njihovih kombinacija kod eksperimentalnih životinja (svinja) ozračenih visokim dozama X zračenja”.

- “Rana dijagnostika genetskih oštećenja nakon ozraĉivanja visokim dozama jonizirajućeg zračenja - primjenom biodozimetrijske procjene apsorbovanih doza sa izradom kalibracionih kriva.”

- "Ispitivanje genetičkih markera (polimorfizam proteina kariotipa kod bosanskohercegovačkog brdskog konja".

- «Identification and conservation of animal genetic resources in South Eastern Europe».

- DNK karakterizacija BH. autohtonih animalnih resursa.

- “Curriculum Development According to Bologna Principles”

Dodatne informacije

Udžbenička literatura:

- Danica Hasanbašić" Osnovi biologije", 2001, Savart, 303 str. Bibliografija: str. 302-303 ISBN 9958-9307-0-6 COBISS/BiH 9603078

- Danica Hasanbašić, Dunja Rukavina „Priručnik iz biologije za studente veterinarske medicine“, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2004, ISBN 9958-599-05-8; COBISS.BH-ID 12747270, CIP- Katalogizacija u publikaciji, Nacionalna i univezitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 575/576 (075.8)(076)

- Amela Katica, Nadžida Mlaćo, Danica Hasanbašić, Edin Hamzić „Osnove veterinarske histologije“ Bibliografija: str. 214 ISBN 978-9958-891-29-8 COBISS. BH-ID 17960454

 

Stručno usavršavanje:

  • Usavršavanje iz Molekularne biologije u trajanju od mjesec dana (doc.dr. Dunja Rukavina) u Istraživačkom centru za biodiverzitet i genetičke resurse (CIBIO-Research Center In Biodiversity and Genetic Resaurces), Portugal, Porto, 2009.

 

Saradnja sa institucijama relevantnim za nastavnu, naučnu i stručnu oblast:

- Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska

- Institut za mutagenezu, Zagreb, Hrvatska

- Veterinarskim fakultetima i institutima u Ljubljani-Slovenija, Zagrebu-Hrvatska, Beogradu-S i CG, Skoplju-Makedonija

- Vodećim nuklearnim institucijama: Boris Kidriĉ-Vinĉa, Rudžer Bošković-Zagreb, Jožef Štefan- Ljubljana

- Institut za nuklearnu nauku, Vinča

- Klinički centar- Institut za mikrobiologiju, Sarajevo

- Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Sarajevo

- Kantonalna veterinarska stanica; Sarajevo

- Veterinarski fakultet u Beču

- Poljoprivredni fakultet, Sarajevo

- PMF - Sarajevo

- Molekularni institut, Lion

- Republički zavod za zaštitu od zračenja, Zagreb, Hrvatska

- Faculty of Agricultural Sciences and Food, “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje, Republic of Macedonia

- CIBIO-Research Center In Biodiversity and Genetic Resaurce, Porto, Portugal

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Sprat: III

Kontakt

  • Telefon: 033/729-157
  • Fax: 033/617-850