icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 42/13, 13/15 i 40/15), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga odluke Nastavno-naučnog vijeća Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja broj: 01-2267/17 od 29.03.2017. godine, raspisuje se

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: “Veterinarsko-higijenski nadzor proizvodnje, prerade i prometa hrane“,  1 izvršilac, sa punim radnim vremenom

Minimalni uvjeti za izbor u naučnonastavna zvanja, koje kandidati trebaju ispunjavati i potvrditi dokumentacijom zavisno od zvanja za koje se prijavljuju, utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, br.: 42/13, 13/15 i 40/15) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati za izbor NASTAVNIKA (sva zvanja) dostavljaju:

1. Prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja sa naznakom jednog od akademskih zvanja za koje se kandidat prijavljuje te naznačenom priloženom dokumentacijom. U suprotnom, takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana;

2. Biografiju/ CV i spisak objavljenih naučnih radova;

3. Ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora veterinarskih nauka ili druge odgovarajuće oblasti;

4. Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove;

5. Objavljene knjige nakon posljednjeg izbora;

6. Kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji su birani;

7. Kandidati za izbor u zvanje vanredni profesor ili redovni profesor prilažu potvrdu o mentorstvu kandidatu drugog i trećeg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka ( ili tri dodatna naučna rada objavljena u priznatim publikacijama u slučaju da kandidat pri izboru u zvanja iz objektivnih razloga utvrđenih u članu 159. Statuta Univerziteta u Sarajevu, nije mogao ispuniti uvjet mentorstva za drugi, odnosno treći ciklus studija u skladu sa članom 107. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst  (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 42/13, 13/15 i 40/15);

8. Dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u naučnonastavna zvanje docenta;

9. Ostalu dokumentaciju (reference) kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje docent, vanredni profesor ili redovni profesor u skladu sa članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.: br.: 42/13, 13/15 i 40/15).

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti lično ili putem poštena adresu: Veterinarski  fakultet u Sarajevu, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/729-158.

 

Kategorija: Konkursi