icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 42/13, 13/15 i 40/15), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga odluke Nastavno-naučnog vijeća Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-5066/17 od 19.07.2017. godine, raspisuje se

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 1. Oblast Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji, 1 izvršilac, nastavnik u svim zvanjima, puno radno vrijeme.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz člana 89. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst i člana 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uslovi za izbor:

 1. docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti;
 2. vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija;
 3. redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.

Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje trebaju priložiti i dokaze o ispunjavanju uslova za izbor kako slijedi:

 1. Prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja sa naznakom jednog od akademskih zvanja za koje se prijavljuje te naznačenom priloženom dokumentacijom. U suprotnom, takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana,
 2. Biografiju/ CV i spisak objavljenih naučnih radova,
 3. Ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora veterinarskih nauka ili druge odgovarajuće oblasti,
 4. Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove,
 5. Objavljene knjige nakon posljednjeg izbora,
 6. Kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji su birani,
 7. Kandidati za izbor u zvanje vanredni profesor ili redovni profesor prilažu potvrdu o mentorstvu kandidatu drugog i trećeg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka ( ili tri dodatna naučna rada objavljena u priznatim publikacijama u slučaju da kandidat pri izboru u zvanja iz objektivnih razloga utvrđenih u članu 159. Statuta Univerziteta u Sarajevu, nije mogao ispuniti uvjet mentorstva za drugi, odnosno treći ciklus studija u skladu sa članom 107. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst  (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 42/13 i 13/15 i 40/15),
 8. Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uslove za izbor u zvanje docent, vanredni profesor ili redovni profesor u skladu sa članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.: 42/13 i 13/15 i 40/15).

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu sa punim radnim vremenom na period na koji je izabran u skladu sa članom 88. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst  (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 42/13 i 13/15 i 40/15).

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti lično ili putem poštena adresu: Veterinarski  fakultet u Sarajevu, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/729-158.

Kategorija: Konkursi