icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Na osnovu odredaba Zakona o radu FBIH (“Službene novine FBiH, broj: 26/16) i odredaba Pravilnika o radu Veterinarskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu, broj 01-02-667-1/16 od 13.10.2016. godine te postupajući u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-31522-14.2/17 od 26.10.2017. godine, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

SPREMAČICA – 2 (dva) izvršioca

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove.

Uslovi za obavljanje posla - završena osnovna škola

Potrebna dokumentacija

Kandidati su obavezni da uz svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs dostave kontakt podatke i dole navedene dokumente:

  1. svjedočanstvo o stečenoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),
  2. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),
  3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),
  4. potvrda ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (ukoliko je kandidat bio/ ili je u radnom odnosu).

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete propisane tekstom konkursa obavit će se intervju.

Sa izabranim kandidatom će se zaključiti Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, uz ugovoreni probni rad od šest (6) mjeseci.

Prednost u zapošljavanju imaju lica utvrđena članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (dokaz o pripadnosti određenoj kategoriji dostaviti u formi ovjerene kopije).

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest (6) mjeseci.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana počev narednog dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti neposredno ili putem poštena adresu: Veterinarski  fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava na konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta- SPREMAČICA“.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 033/729-158.

Kategorija: Konkursi