icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na svojoj 13. sjednici održanoj 12.12.2017. godine je donio Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu (JP 2017/1).

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu je za projekat „Istraživanje kontaminiranosti tla i biljne vegetacije parazitima i razvojnim oblicima parazita na području FBiH i mjere sanacije“ dobio podršku u iznosu od 30.000 KM.

Prema podacima WHO, više od 2 milijarde ljudi u svijetu zaraženo je parazitima koji se mogu prenijeti preko tla, a psi i mačke  su osobito važni u kontaminaciji. Psi mogu mogu biti domaćini oko 300 vrsta parazita, u BiH više od 40 vrsta, a polovina tih parazita mogu parazitirati kod čovjeka. Isto tako, na području BiH paraziti su ustanovljeni u više od 45% kontrolisano držanih pasa i do 99%  pasa bez vlasnika. Tokom druge polovine prošlog stoljeća zabilježen je veći broj istraživanja kontaminiranosti tla parazitima i razvojnim oblicima parazita u svijetu. Na području BiH detaljne pretrage su provođene samo na području Kantona Sarajevo (1999., 2015/2016.), a pretrage na drugim područjima, na manjem broju lokaliteta i uzoraka (Mostar, Jablanica, Konjic, 2002.; Visoko, 2004.; Goražde 2006.) prije 10 i više godina. U BiH je u prethodno provedenim pretragama ustanovljeno od 42,30% do 73,33% pozitivnih loklaliteta sa ukupno ustanovljenih 8 vrsta razvojnih oblika parazita, od kojih skoro sve mogu parazitirati i kod čovjeka.

Iz prethodno navedenog, vidljivo je da je kontaminacija tla parazitima i razvojnim oblicima parazita prisutna na istraživanim područjima u visokim procentima i može biti ozbiljan javno-zdravstveni problem za zdravlje građana, osobito djece. Činjenica da veliki broj pacijenata sa klinički dokazanim parazitarnim bolestima nikad nisu imali pse, ukazuje na zaključak da kontaminacija tla i biljne vegetacije ima ulogu u infekciji i transmisiji parazita na čovjeka. Isto tako, broj pasa je višestruko porastao, a klimatske prilike omogućavaju dugotrajno održavanje razvojnih oblika parazita, tako da se planirana istraživanja nameću kao obaveza kao bi se poduzele potrebene mjere za smanjenje kontaminiranosti tla i biljne vegetacije.

Cilj projekta je istražiti kontaminiranost tla i biljne vegetacije parazitima i razvojnim oblicima parazita na određenom broju lokaliteta Federacije BiH (9 kantona; osim Kantona Sarajevo, na kojem su istraživanja provedena 2015/2016. godine).

Na osnovu utvrđenog cilja provele bi se slijedeće aktivnosti: 

-    Ispitati kontaminiranost tla i biljne vegetacije parazitima i razvojnim oblicima parazita sa 350 lokaliteta FBiH (9 kantona), uzimajući 1.400  uzoraka iz dvorišta obdaništa, osnovnih i srednjih škola, dječijih igrališta, parkova i javnih površina;

-    utvrditi stepen kontaminiranosti tla i biljne vegetacije parazitima i razvojnim oblicima parazita; 

-    na osnovu dobivenih rezultata izraditi elaborat sa prijedlogom mjera za suzbijanje i preveniranje ustanovljene kontaminiranosti;

-    izraditi odgovarajuću brošuru/letak,

-    javno prezentirati rezultate,

-    provesti edukaciju, putem javnih sredstava informisanja, predavanja, itd.;

-    objaviti rezultate istraživanja u relevantnom naučnom časopisu.

Trajanje projekta i aktivnosti na realizaciji projekta planirane su tokom narednih 12 mjeseci. Plan aktivnosti obuhvatan je i radi spektra ciljeva, sa vremenskom podudarnošću izvođenja pojedinih segmenata, što će zahtijevati dinamičan oragnizaciono-operativni tim.

Projekat je dobio preporuku Ministarstva okoliša i turizma Vlade Federacije BiH i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, s obzirom da su ciljevi projekta  kompatibilni u više aspekata sa Konvencijom o biološkoj raznolikosti (CBD); Nacionalnim akcionim planom za zaštitu okoliša BiH (NEAP BiH 2003); Strategijom i akcionim planom za zaštitu biološke raznolikosti BiH (NBSAP BiH 2015-2020), Federalnom strategijom zaštite okoliša za period 2008-2018, Zakonom o zaštiti okoliša (Sl. novine Federacije BiH 33/03, 38/09), itd.

Rezultati projekta omogućit će realno sagledavanje stanja kontaminiranosti tla i biljne vegetacije sa razvojnim oblicima parazita na području FBiH. Izrada elaborata sa prijedlogom mjera za suzbijanje i kontrolu kontaminiranosti tla i biljne vegetacije i njihovo provođenje, omogućit će potpuniju zdravstvenu zaštita građana, naročito djece. Također, rezultati projekta imat će i druge korisne aspekte, prije svega edukativne i naučne kroz podršku naučno-istraživačkom radu i trajnoj edukaciji sa ciljem formiranja visokostručne kadrovske baze. U projekat  će biti uključeni mladi kadrovi i studenti Fakulteta koji će usvojiti znanja i iskustva za dugoročno osiguranje i stvaranje novih vrijednosti i vlastitog kapitala znanja. Isto tako, projektne aktivnosti će pomoći ispunjavanju međunarodnih obaveza i umrežavanje u evropski prostor, promociju i održivi razvoj turizma, edukaciju i podizanje svijesti javnosti i interesnih skupina o važnosti ekologije za dalje unapređenje zaštite životne sredine i iz navedene oblasti. U okviru izvođenja projekta izvršit će se značajna istraživanja, a rezultati će biti naučno analizirani, te objavljeni u indeksiranom časopisu.

Parasites contamination

 

Kategorija: Vijesti