icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-983/18 od 18. 07. 2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

raspisuje

PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA

NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

NAUČNONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, te da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonatstavno zvanje asistenta su:

-          završen odgovarajući ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

UMJETNIČKONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 97. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u umjetničkonastavno zvanje asistenta su:

-          završen odgovarajući prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

NAUČNOISTRAŽIVAČKO ZVANJE STRUČNI SARADNIK

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članovima 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnoistraživačko zvanje stručnog saradnika su:

-          odgovarajuća visoka stručna sprema (najmanje 240 ECTS bodova) i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5, pokazane naučnoistraživačke sposobnosti

Prednost za izbor imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (zlatna i srebrena značka, povelja Univerziteta), kao i diplomanti/magistranti koji su studij u akademskoj 2017/2018. godini završili u redovnom roku, a čija je srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita, kako slijedi: ≥9,50 (uvjet za priznanje Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu), odnosno ≥9,00 (uvjet za priznanje Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu), odnosno diplomanti/magistranti sa najvećom prosječnom ocjenom iz svih položenih ispita, ukoliko nije bilo studenata koji su studij završili sa prosječnom ocjenom ≥9,00 (uvjet za priznanje Povelja Univerziteta u Sarajevu).

OBLASTI/PREDMETI ZA KOJE SE VRŠI IZBOR PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

 1. 1.UNIVERZITET U SARAJEVU - AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, Obala Maka Dizdara 3, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 819 943
 2. 1.1.Umjetničkonastavno zvanje asistent
  1. 1.1.1.Asistent za oblast Grafika i crtanje, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 2.UNIVERZITET U SARAJEVU - AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOST, Obala Kulina bana 11, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 550 084; 033 215 277
 2. 2.1.Umjetničkonastavno zvanje asistent
  1. 2.1.1.Asistent za oblast Gluma i glumačka sredstva, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom
  2. 2.1.2.Asistent za oblast Režija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 3.UNIVERZITET U SARAJEVU - ARHITEKTONSKI FAKULTET, Patriotske lige 30, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 226 534
 2. 3.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 3.1.1.Asistent za oblast Teorija i historija arhitekture i zaštite graditeljskog nasljeđa, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 4.UNIVERZITET U SARAJEVU - EKONOMSKI FAKULTET, Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 253 762
 2. 4.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 4.1.1.Asistent za oblast Menadžment i organizacija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  2. 4.1.2.Asistent za oblast Marketing, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  3. 4.1.3.Asistent za oblast Poslovno pravo, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 5.UNIVERZITET U SARAJEVU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne bb,

71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 250 706

 1. 5.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 5.1.1.Odsjek za automatiku i elektroniku - Asistent za oblast Automatika i elektronika, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom
  2. 5.1.2.Odsjek za elektroenergetiku – Asistent za oblast Elektroenergetika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  3. 5.1.3.Odsjek za računarstvo i informatiku – Asistent za oblast Računarstvo i informatika, 3 izvršioca sa punim radnim vremenom
  4. 5.1.4.Odsjek za telekomunikacije – Asistent za oblast Telekomunikacije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 6.UNIVERZITET U SARAJEVU - FARMACEUTSKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 586 183
 2. 6.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 6.1.1.Asistent na predmetima Farmakognozija i hemija droga I i Farmakognozija i hemija droga II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  2. 6.1.2.Asistent na predmetima Kontrola lijekova I i Kontrola lijekova II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  3. 6.1.3.Asistent na predmetima Toksikološka hemija I i Toksikološka hemija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  4. 6.1.4.Asistent na predmetu Bromatologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  5. 6.1.5.Asistent na predmetima Fizikalna hemija I i Fizikalna hemija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  6. 6.1.6.Asistent na predmetu Biohemija lijekova, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  7. 6.1.7.Asistent na predmetima Klinička biohemija I i Klinička biohemija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  8. 6.1.8.Asistent na predmetima Oblikovanje lijekova I i Oblikovanje lijekova II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  9. 6.1.9.Asistent na predmetima Industrijska farmacija I i Industrijska farmacija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  10. 6.1.10.Asistent na predmetu Farmaceutska informatika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  11. 6.1.11.Asistent na predmetima Farmakologija I i Farmakologija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Za sve pozicije: uvjet završen farmaceutski fakultet

 1. 7.UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 561 291
 2. 7.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 7.1.1.Asistent za oblast Kriminologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 8.UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET POLITIČKIH NAUKA, Skenderija 72, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 263 880; 061 563 230
 2. 8.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 8.1.1.Asistent za oblast Politologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 9.UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 565 202; 033 565 207
 2. 9.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 9.1.1.Asistent za oblast Željeznički saobraćaj , 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 3. 9.2.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
  1. 9.2.1.Stručni saradnik za oblast Cestovni saobraćaj, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 10.UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, Bolnička 25, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 569 814
 2. 10.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 10.1.1.Asistent za oblast: Okolinsko zdravlje i Opšti zdravstveni predmeti, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  2. 10.1.2.Asistent za oblast: “Kliničko-hemijske-biohemijske laboratorijske tehnologije”, “Morfološke tehnologije u citodijagnostici I hematologiji”, “Laboratorijske experimentalne tehnologije” I “Laboratorijske tehnologije u servisu mikrobiologije”, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 11.UNIVERZITET U SARAJEVU - GRAĐEVINSKI FAKULTET, Patriotske lige 30, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 278 402
 2. 11.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 11.1.1.Asistent za oblast Konstrukcije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

-          Uvjet magistar građevinarstva-diplomirani inženjer građevinarstva, smjer konstrukcije

 1. 12.UNIVERZITET U SARAJEVU - MAŠINSKI FAKULTET, Vilsonovo šetalište 9, 71 000 Sarajevo
  1. 12.1.1.Asistent za oblast Opšte mašinstvo, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 13.UNIVERZITET U SARAJEVU - MEDICINSKI FAKULTET, Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo
 2. 13.1.Naučnonastavno zvanje asistent, kontakt telefon: 033 443 420 lok. 204; 061 860 675
  1. 13.1.1.Asistent za oblast Fiziologija čovjeka, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  2. 13.1.2.Asistent za oblast Higijena i zdravstvena ekologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  3. 13.1.3.Asistent za oblast Medicinska biohemija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  4. 13.1.4.Asistent za oblast Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 3. 13.2.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
  1. 13.2.1.Stručni saradnik za oblast Patologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  2. 13.2.2.Stručni saradnik za oblast Sudska medicina, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  3. 13.2.3.Stručni saradnik za oblast Medicinska mikrobiologija, parazitologija i virusologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  4. 13.2.4.Stručni saradnik za oblast Imunologija, 1 izvršilac punim radnim vremenom
  5. 13.2.5.Stručni saradnik za oblast Molekularna medicina, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

-          uvjet za sve pozicije završen medicinski fakultet

 1. 14.UNIVERZITET U SARAJEVU - MUZIČKA AKADEMIJA, Josipa Štadlera 1, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 444 896
 2. 14.1.Umjetničkonastavno zvanje asistent    
  1. 14.1.1.Asistent za oblast Gitara (Gitara I-X, Metodika nastave gitare i praktikum I-IV, Kamerna muzika I-X), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  2. 14.1.2.Asistent za predmet Metodika muzičke nastave I-VIII,1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 3. 14.2.Umjetničkoistraživačko zvanje umjetnički saradnik
  1. 14.2.1.Umjetnički saradnik na Odsjeku za dirigovanje,1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 15.UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET, Skenderija 72, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 204 549
 2. 15.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 15.1.1.Asistent za oblast Intelektualne i razvojne teškoće (predmeti: Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Intelektualne teškoće, Kognitivna rehabilitacija, Edukacijsko-rehabilitacijska dijagnostika, Edukacijsko rehabilitacijska procjena predškolske djece, Edukacijske strategije u radu sa djecom sa ADHD-om, Psihomotorna reedukacija Specijalna pedagogija, Metodika rada u specijalnoj pedagogiji, Specijalna edukacija i rehabilitacija)), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  2. 15.1.2.Asistent za oblast Surdoaudiologija (predmeti: Opća surdoaudiologija, Senzorna oštećenja, Rehabilitacijska surdoaudiologija, Znakovni jezik, Alternativna i augmentativna komunikacija, Metodika razvoja govora, Profesionalna rehabilitacija), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  3. 15.1.3.Asistent za predmete: Matematika I, II i III, Osnovi informatike i računarstva, učenje na daljinu, Programiranje, Baze podataka, Informatika I obrazovne tehnologije, Internet i WEB programiranje, Osnovne kompjuterske geometrije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 16.UNIVERZITET U SARAJEVU - POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 225 527
 2. 16.1.Naučnonstavno zvanje asistent
  1. 16.1.1.Asistent za oblast “Primijenjena hemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 17.UNIVERZITET U SARAJEVU - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 33-35, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 723 778
 2. 17.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 17.1.1.Asistent za oblast Teorijska kompjuterska nauka na Odsjeku za matematiku, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 18.UNIVERZITET U SARAJEVU - ŠUMARSKI FAKULTET, Zagrebačka 20, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 812 492
 2. 18.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 18.1.1.Asistent za oblast Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  2. 18.1.2.Asistent za oblast Ekonomika, politika i organizacija šumarstva i urbanog zelenila, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  3. 18.1.3.Asistent za oblast Uzgajanje šuma i urbanog zelenila, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 3. a)Za poziciju 19.1.1. – uvjet magistar šumarstva ili ekvivalent
 4. b)Za poziciju 19.1.2. - uvjet magistar hortikulture ili ekvivalent
 5. c)Za poziciju 19.1.3. - uvjet magistar šumarstva ili ekvivalent
 1. 19.UNIVERZITET U SARAJEVU - VETERINARSKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 729 158
 2. 19.1.Naučnonastavno zvanje asistent
  1. 19.1.1.Asistent za oblast Kliničke nauke veterinarske medicine, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom,
 1. 20.UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 220 926; 033 442 891
 2. 20.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
  1. 20.1.1.Stručni saradnik za oblast Genetičko inženjerstvo i biotehnologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

      - uvjet najmanje bachelor biologije-mikrobiologija ili bachelor biologije – genetika

 1. 21.UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA HISTORIJU , Podgaj 6, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 209 364
 2. 21.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
  1. 21.1.1.Stručni saradnik za oblast Moderne historije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 22.UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA, Halida Nazečića 4, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 561 363
 2. 22.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
  1. 22.1.1.Stručni saradnik iz oblasti pravnih nauka, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 23.UNIVERZITET U SARAJEVU – ORIJENTALNI INSTITUT, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 799 649; 033 225 353
 2. 23.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
  1. 23.1.1.Stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom
  2. 23.1.2.Stručni saradnik u administraciji, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 24.UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA JEZIK, Hasana Kikića 12, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 200 117
 2. 24.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
 3. 25.Stručni saradnik za oblast Lingvistika – bosanski, hrvatski I srpski jezik (Odjeljenje za leksikografiju), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. 26.NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BiH, Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 275 420
 2. 26.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
  1. 26.1.1.Stručni saradnik za oblast Konzervator/restaurator, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

– uvjet završen ALU/PMF (Konzervacija i restauracija)

Posebni uvjeti: poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika; prednost imaju kandidati koji imaju položen stručni ispit za bibliotekara

 1. 26.1.2.Stručni saradnik za razvoj univerzitetskih i specijalnih biblioteka, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

– uvjet završen filozofski fakultet (komparativna književnost i bibliotekarstvo)

Posebni uvjeti: poznavanje jednog stranog jezika; prednost imaju kandidati koji imaju položen stručni ispit za bibliotekara

Uz pisanu prijavu na Konkurs, sa spiskom dostavljene dokumentacije, kandidati dostavljaju slijedeće dokumente i dokaze:

-          Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi u odnosu na poziciju na organizacionoj jedinica na koju se prijava odnosi (VSS) ili Diplome o završenom I i II ciklusu, odnosno integriranom studiju sa Dodatkom diplomi - original ili ovjerenu fotokopiju;

-          Prijevod/i inostranih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

-          Rješenje/a o priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije ako je stečena u inostranstvu ili potvrdu da je postupak u toku – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

-          Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta za VSS - original ili ovjerenu fotokopiju;

-          Biografiju (CV) u elektronskoj i printanoj formi;

-          Potvrdu ili drugi dokument kojim kandidat dokazuje da je nosilac priznanja Univerziteta u Sarajevu (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta) - original ili ovjerenu fotokopiju;

-          Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju;

-          Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju;

-          Uvjerenje da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (izdato u vrijeme trajanja ovog konkursa);

-          Dokaz o iskazanim naučnoistraživačkim, odnosno umjetničkoistraživačkim sposobnostima i uspjesima (za pozicije stručnog saradnika obavezno)

-          Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom oblasti, kao i ostale dokaze ukoliko ih posjeduju;

-          Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno/umjetničkonastavno zvanje asistent i naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Statutom Univerziteta u Sarajevu;

Kandidati koji budu izabrani zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru Senata Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon organizacione jedinice, naznačen u Konkursu.

 

Konkurs ostaje otvoren do ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­18. 09. 2018. godine.

 

Prijave na Konkurs dostavljaju se lično ili putem pošte, na adrese organizacionih jedinica na koje se prijava odnosi, uz naznaku „Prijava na Konkurs“ i naznaku pozicije naučnonstavnog ili umjetničkonastavnog ili naučnoistraživačkog zvanja za koje se prijavljuje.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!

 

 

 

Univerzitet u Sarajevu

objavljuje

ISPRAVKA I IZMJENA KONKURSA

Konkursa za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

objavljenog 03. 09. 2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

Pozicija 6. UNIVERZITET U SARAJEVU-FARMACEUTSKI FAKULTET, u dijelu koji se odnosi na uvjete mijenja se i glasi:

a) za pozicije 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.8. i 6.1.9. – uvjet završen farmaceutski fakultet

b) za poziciju 6.1.4. – uvjet završen farmaceutski, veterinarski ili poljoprivredni fakultet,

c) za poziciju 6.1.5. – uvjet završen fakultet prirodno-matematičkih nauka – smjer hemija

d) za pozicije 6.1.6, 6.1.7. i 6.1.11. – uvjet završen farmaceutski ili medicinski fakultet

e) za poziciju 6.1.10. – uvjet završen farmaceutski ili fakultet informatičkih nauka

 

Pozicija 21. koja glasi:

21. UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA HISTORIJU

 1. 21.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
  1. 21.1.1.Stručni saradnik za oblast Moderne historije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

BRIŠE SE!

Pozicija 26. mijenja se i glasi:

 1. 26.NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BiH
  1. 26.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
   1. 26.1.1.Stručni saradnik za oblast Konzervator/restaurator, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

– uvjet završen ALU/PMF (Konzervacija i restauracija)

 1. 26.1.2.Stručni saradnik za razvoj univerzitetskih i specijalnih biblioteka, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

– uvjet završen filozofski fakultet (komparativna književnost i bibliotekarstvo)

Posebni uvjeti: poznavanje jednog stranog jezika; prednost imaju kandidati koji imaju položen stručni ispit za bibliotekara

Ostali tekst Konkursa ostaje nepromijenjen.

Kategorija: Vijesti