icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

Posljednjih godina stočarstvo se sve više aktualizira i na području Kantona Sarajevo. Razvoj i unapređenje stočarstva, osim adekvatne legislative zahtijeva i aktivnosti usmjerene na poduzimanje mjera za provođenje zdravstvene zaštite životinja, kontrolu zdravlja životinja, suzbijanje bolesti te razvoj i unapređenje veterinarstva. Pored zaraznih, veoma je aktuelan problem brojnih parazitarnih bolesti domaćih životinja. Poznato je da paraziti direktno uzrokuju uginuća životinja, a indirektne štete očituju se kroz akutna ili hronična oboljenja životinja, smanjenje proizvodnih svojstava i stvaranje uslova za nastajanje drugih oboljenja, naročito zaraznih.

Nažalost, parazitološke pretrage preživara i kopitara nisu provođena organizirano u Kantonu Sarajevo, a na području drugih kantona Federacije BiH ustanovljen je visok procenat pozitivnih ovaca (83,10%), koza (70,83%), goveda (45,59%) i konja (40,90%). Ustanovljeno je preko 30 vrsta parazita, od kojih neke mogu parazitirati i kod čovjeka, pa sa zdravstvenog aspekta mogu predstavljati problem kod ljudi.

Na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 11.09. i 12.09.18. godine potpisani su Ugovori, u cilju realizacije projekta „Monitoring parazitarnih oboljenja životinja u Kantonu Sarajevo“, između Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji predstavlja dekan Nihad Fejzić i veterinarskih stanica:

  1. KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. koju zastupa direktor Almir Džanković,
  2. „Veterinarska medicina“ d.o.o. koju zastupa direktor Atif Karović,
  3. „Veterinarska stanica Divet“ d.o.o. koju zastupa direktor Muamer Dervišević,
  4. „Veterinarska stanica Vet“ d.o.o. koju zastupa direktor Bejamil Šarić i
  5. „Provet“ d.o.o. koju zastupa direktor Halil Gasal.

Ukupna vrijednost Projekta je 93.750,00 KM, a aktivnosti finansira Vlada Kantona Sarajevo (Ministarstvo privrede).

Cilj monitoringa parazitarnih oboljenja životinja u Kantonu Sarajevo je poboljšanje proizvodnih svojstava, eradikacijom parazitoza, a provest će se sljedeće aktivnosti:

-    provođenje parazitoloških ispitivanja životinja sa područja svih općina Kantona Sarajevo;

-    preporuka i liječenje odgovarajućim antiparaziticima na osnovu dobivenih rezultata;

-    prijedlog preventivnih mjera za suzbijanje i kontrolu parazitarnih oboljenja kako bi se poboljšala proizvodna svojstva životinja;

-    prezentacija rezultata, edukacja farmera/uzgajivača;

-    monitoring uspješnosti tretmana sa antiparaziticima nakon završene aplikacije.

potpisivanje ugovora projekat

U Laboratoriju za parazitologiju (BAS EN ISO/IEC 17025:2006) Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu uradit će se parazitološke pretrage i dati preporuke, a navedene veterinarske stanice će provesti terenske aktivnosti (uzimanje uzoraka i aplikaciju antiparazitika). Osim navedenog, u aktivnosti su uključeni studenti diplomskog i postdiplomskog studija, koji će Projektu dati važan edukativni i naučni aspekt.

 

Kategorija: Vijesti