icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

U skladu sa članom 41. st. (3) i (4) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. Nedžada Hadžiomerovića, pod naslovom GLOMERULARNA CIRKULACIJA REPTILSKOG I SISARSKOG TIPA NEFRONA KOD KOKOŠI za utorak, 23.04.2019. godine u 13:00 sati u Sali za sjednice Veterinarskog fakulteta.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr. Nedžada Hadžiomerovića, pod naslovom „GLOMERULARNA CIRKULACIJA REPTILSKOG I SISARSKOG TIPA NEFRONA KOD KOKOŠ“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-10-86/19 od 27.03.2019. godine, u sastavu:

  • dr. Amela Katica, redovni profesor, predsjednik,
  • dr. Rizah Avdić, redovni profesor, mentor, član i
  • dr. Faruk Tandir, docent, član,
  • dr. Nadžida Mlaćo, vanredni profesor, mentor, zamjenik člana.

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog fakulteta.

DEKANAT FAKULTETA

Kategorija: Vijesti