E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

UNIVERZITET U SARAJEVU 

VETERINARSKI FAKULTET

VIJEĆE FAKULTETA

 

O B J A V LJ U J E

Radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom: GLOMERULARNA CIRKULACIJA REPTILSKOG I SISARSKOG TIPA NEFRONA KOD KOKOŠI“, kandidata mr. sc. Nedžada Hadžiomerovića, studenta III ciklusa - doktorskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu i izvještaj komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije koji su sačinili članovi Komisije u sastavu: 

  • dr. Amela Katica, redovni profesor za oblast „Temeljne nauke veterinarske medicine“, Univerziteta u Sarajevu - Veterinarskog fakulteta, predsjednik,
  • dr. Rizah Avdić, redovni profesor za oblast „Temeljne nauke veterinarske medicine“, Univerziteta u Sarajevu - Veterinarskog fakulteta, član i
  • dr. Faruk Tandir, docent za oblast „Temeljne nauke veterinarske medicine“, Univerziteta u Sarajevu - Veterinarskog fakulteta, član.

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Radna verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj komisije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10 do 14 sati u Dekanatu Veterinarskog fakulteta, ulica Zmaja od Bosne 90.

 

Kategorija: Vijesti