E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Poštovani,

organizacija nastavnog procesa na Veterinarskom fakultetu shodno zaključcima Senata Univerziteteta u Sarajevu izvodit će se na sljedeći način:

  1. U periodu obustave teoretske i praktične nastave „u učionici“ na Veterinarskom fakultetu izvodit će se online nastava korištenjem svih raspoloživih kanala elektronske komunikacije.
  2. Svi odgovorni nastavnici su obavezni predavanja koja su predviđena izvedbenim nastavnim planom za naredne dvije sedmice počev od 13.03.2020. godine postaviti na zvaničnu stranicu VFS e-nastave www.vfs.unsa.ba/nastava kako bi studenti mogli kontinuirano pratiti predviđenu nastavnu tematiku.
  3. Vježbe iz predmeta kod kojih je moguće studentima prezentirati sadržaj vježbi u formi E-nastave također je obavezno postaviti prema planu izvođenja vježbi na zvaničnu stranicu E-nastave u folderu „Vježbe“.
  4. Preporuka je da svake vježbe prati „test“ (zadaća, esej i sl.) iz prezentiranih vježbi koje će student obavezno samostalno odraditi i proslijediti nastavniku/asistentu na njegov službeni @vfs.unsa.ba email ili elektronski putem e-nastave ako tako bude traženo od predmetnog nastavnika.
  5. Obavezno je voditi evidenciju o urađenim testovima kao evidenciju prisustva nastavi.
  6. Vježbe koje se ne mogu obaviti na ovaj način (klinička nastava, ambulantna klinika, ekstramural nastava i dr.) će se nadoknaditi kad se steknu uslovi.
  7. Nastavnici koji ne mogu organizovati vježbe na ovaj način potrebno je da dostave informaciju prodekanu za nastavu.
  8. Nastavnici su obavezni vršiti intenzivnije komunikacije sa studentima putem e-komunikacije sa svojih službenih mail adresa na studentske mail adrese koje su svi studenti (zajedno sa korisničkim podacima i uputama) dobili prilikom upisa na VFS studij  @student.vfs.unsa.ba .

Poštovane kolege, ove se mjere poduzimaju poštujuči zaključke Senata Univerziteta Sarajevo, a u cilju zaštite zdravlja studenata i zaposlenika, kao i prevencije pojave i širenja zaraze korona virusom.

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Prof.dr. Rizah Avdić

 

Kategorija: Vijesti