E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

U COST Action CA18217 - European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment (ENOVAT), kao predstavnici Bosne i Hercegovine, učestvuju stručnjaci Veterinarskoj fakulteta u Sarajevu iz ključnih disciplina vezanih za antimikrobnu terapiju životinja (Katedra za farmakologiju i toksikologiju - prof. dr. Ahmed Smajlović, prof. dr. Indira Mujezinović i Naida Kapo, dr. vet. med.) i mikrobiološke dijagnostičke postupke (Zavod za higijenu namirnica – prof. dr. Muhamed Smajlović i doc. dr. Enida Članjak - Kudra). ENOVAT Cost Akcija broji preko 150 učesnika iz 32 zemlje, sa trajanjem od 2019. do 2023. godine.

Globalna kriza u vezi antimikrobne rezistencije dovela je donošenja nekoliko međunarodnih strategija o antimikrobnim lijekovima. Uprkos njihovoj dobroj namjeri, ove opširne strategije se u „stvarnom životu“ sporo implementiraju, što je posebno slučaj u veterinarskoj medicini zbog: nedostatka stručnjaka u ključnim disciplinama koje su povezane sa upravljanjem antimikrobnim lijekovima; malog broja uputstava o antimikrobnoj terapiji i dijagnostičkim testovima inferiornim u poređenju sa onim koji se koriste u humanoj mikrobiologiji. Cilj ove COST akcije je optimalizacija upotrebe veterinarskih antimikrobnih lijekova s posebnim naglaskom na razvoj uputstava za liječenje antimikrobnim lijekovima i usvaršavanje mikrobioloških dijagnostičkih postupaka. U ovu svrhu, COST Akcija će prvo istražiti stvarno stanje u vezi sa mikrobiološkim dijagnostičkim postupcima i uputstvima o veterinarskom liječenju u cijeloj Evropi. Nakon toga, biće izrađeni alati u obliku opsežne Evropske banke podataka o sojevima te standardi za izradu uputstava za antimikrobnu terapiju. Učesnici u ovoj COST Akciji će koristiti ove alate za razvoj i usavršavanje mikrobioloških metoda i evropskih vodiča za terapiju. Na kraju će istraživanje, alati, dijagnostičke metode i uputstava za terapiju biti diseminirani nacionalnim i međunarodnim zainteresovanim grupama i institucijama. Pored navedenog, ova COST akcija će dati preporuke o prioritetnim područjima istraživanja za buduću optimalizaciju antimikrobnog liječenja životinja te će izraditi „mapu puta“ kako evropske zemlje mogu napredovati prema zajedničkom cilju – upravljanju antimikrobnom terapijom u veterinarskoj medicini na visokom nivou. Planirana istraživanja i edukacijske aktvnosti će dovesti do stvaranja kritične mase u ekspertizi o upravljanju veterinarskom antimikrobnom terapijom u Evropi.

Web: https://enovat.eu/

Twitter: https://twitter.com/EnovatNet  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enovatnet/    
Facebook: https://fb.me/ENOVATnet
Research Gate: https://www.researchgate.net/project/European-Network-for-Optimization-of-Veterinary-Antimicrobial-Treatment-CA18217

Kategorija: Vijesti