E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Dana 08.05.2020. godine dužnost dekana Veterinarskog fakulteta u Sarajevu zvanično je preuzeo prof. dr. Muhamed Smajlović, koji je izabran 04.03.2020. godine na 4. sjednici Vijeća Fakulteta Odlukom broj: 02-16-72-35/20 te je imenovan Rješenjem rektora Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Rifata Škrijelja, dana 09.03.2020. godine broj 0101-3122/20.

Prof. dr. Muhamed Smajlović je rođen 11.09.1966. godine u Sarajevu. Radi kao redovni profesor na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na oblasti „Veterinarsko-higijenski nadzor proizvodnje, prerade i prometa hrane“. Naučno-istraživačkim radom se bavi 24 godine, publikovao je 158 naučno-stručnih radova, 1 udžbenik i 3 knjige. Njegov fokus istraživanja je oblast higijene i tehnologije namirnica. Učestvovao je u 15 međunarodnih i 7 nacionalnih projekata. Bio je član organizacionog odbora u tri međunarodna naučna skupa i jednom nacionalnom. Recenzent je 2 međunarodna naučna časopisa i 1 domaćeg. Do sada je bio mentor pri izradi 7 diplomskih radova, 2 završna rada, 2 specijalistička rada, 8 magistarskih radova i 2 doktorske disertacije.

Prethodno, prof. dr. Muhamed Smajlović vršio je dužnost prodekana za finansije u mandatnom periodu 2012-2016 te potom dužnost prodekana za međunarodnu saradnju u mandatnom periodu 2016-2020.

Prema prijedlogu programa rada temeljni strateški cilj novog rukovodstva Fakulteta će biti zadržavanje i unapređenje statusa Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao referentne edukativne, naučne i stručne veterinarske institucije kako u BiH, tako i u regionalnim i širim međunarodnim okvirima te istovremeno stvoriti uslove da naš Fakultet bude mjesto kreativnog rada zadovoljnih studenata i uposlenika.

Iz Ureda dekana Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

Muhamed Smajlovic dekan

Kategorija: Vijesti