E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Temeljem akta Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-3036/20 od 20.05.2020. godine, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu (VF UNSA) - Laboratorija za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja (Laboratorij) vrši uslugu komercijalne PCR temeljene dijagnostike uzročnika oboljenja COVID-19 (real time RT- PCR za detekciju SARS-CoV-2 virusa).

Testiranje klijenata se vrši na dostavljenim uzorcima (nazofaringealni i orofaringealni bris) uzetim u zdravstvenim ustanovama (npr. domovi zdravlja, ambulante i dr.).

'Kako bi uslugu PCR temeljene detekcije COVID-19 virusa učinili dostupnom što većem broju zainteresiranih, VF UNSA je potpisao sporazum o saradnji sa poliklinikama Al-Tawil (https://klinikatawil.com/), Moja klinika (http://mojaklinika.ba/kontakt/), Agram (https://www.poliklinika-agram.ba/) i MBL 'BioLab' (https://hr-hr.facebook.com/biolab/) koji se pored ostalog odnosi i na uzimanje gore navedenih uzoraka uz napomenu da zainteresirani mogu uzeti uzorak, prema vlastitim preferencijama, u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi koja obavlja predmetno uzorkovanje. Ipak, zbog ograničenog kapaciteta laboratorija preporučujemo da se predmetno uzorkovanje vrši u pomenutim poliklinikama.

Naime, maksimalan broj uzoraka koje Laboratorij može obraditi unutar jednog dana je 120 zbog čega je potrebna prethodna najava spomenutim poliklinikama, a za zaintersirane izvan Kantona Sarajevo Veterinarskom institutu VF UNSA (tel. 033 775 557).

Uzorci za potrebe testiranja uzeti u zdravstvenoj ustanovi se, uz poštivanje hladnog lanca transporta (+4 °C ukoliko se transportuju isti dan), dostavljaju na Veterinarski institut VF UNSA (ulica Ismeta Alajbegovića Šerbe broj 7), radnim danom u periodu od 08:00 do 09:00 sati. Uzorke uzete od strane poliklinika Al-Tawil, Agram i Moja klinika preuzimaju i na adresu Veterinarskog instituta transportuju uposlenici istih.

Naglašavamo da su klijenti koji se komercijalno testiraju zbog potrebe putovanja u inostranstvo, dužni provjeriti zvanične informacije o ulasku i boravku u državi u koju putuju (najbolje na web stranici amabsade) i prikupiti potrebne formulare za neometan prelazak državnih granica. To je isključiva odgovornost klijenta i Veterinarski fakultet UNSA u tom smislu ne snosi nikakvu odgovornost!

Svi zainteresirani su dužni, prilikom uzorkovanja briseva, ČITKO popuniti epidemiološki obrazac (u prilogubez kojega uzorak neće biti stavljen u procedure obrade i analize! Stoga je veoma važno da klijenti, pri uzorkovanju briseva, kod sebe imaju važeće osobne dokumente ili putne isprave s kojima planiraju putovati u inostranstvo (lična karta i pasoš).

Izvještaj o analizi ('nalaz'), za uzorke dostavljene u Laboratorij do 09:00 sati, ukoliko im nije rečeno drugačije na mjestu uzorkovanja, klijenti mogu preuzeti isti dan u terminu od 16:45 do 17:15 (najkasnije) na adresi: Veterinarski institut VF UNSA (ulica Ismeta Alajbegovića Šerbe broj 7). Ukoliko bude eventualnih odstupanja u odnosu na navedeni termin izdavanja nalaza klijenti ce biti blagovremeno kontaktirani od strane uposlenika Laboratorije ili zdravstvene ustanove u kojoj je uzorak uzet.

Za razjašnjavanje eventualnih nejasnoća te za odgovore na druga pitanja koja nisu adekvatno 'adresirana' iznad, zainteresirani nas mogu kontaktirati na broj telefona 033 775 557, a iznimno i na broj 061 369 324 (kontakt osoba dr.sci. Adis Softić).

Cijena testiranja sa uračunatim PDV-om iznosi 140,40 KM.

Plaćanje se može izvršiti na depozitni račun, kako slijedi: 

Univerzitet u Sarajevu Veterinarski fakultet JR Kantona Sarajevo

  • Transakcijski račun BBI bank d.d. 1411965320008475
  • Vrsta prihoda: 722631
  • Općina: 077
  • Poziv na broj 0000000077
  • Budžetska organizacija organizacione jedinice: 2104026
Kategorija: Vijesti