E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

UNIVERZITET U SARAJEVU 

VETERINARSKI FAKULTET

VIJEĆE FAKULTETA

 

O B J A V LJ U J E

Radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom: HIGIJENSKI, ZDRAVSTVENO-TEHNOLOŠKI, ETOLOŠKI I EKONOMSKI ASPEKTI NOVOG KONCEPTA OPŠTE PROFILAKSE TOVA BROJLERSKIH PILIĆA“, kandidatkinje mr. sc. Ajle Ališah, studentice III ciklusa - doktorskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije koji su sačinili članovi Komisije u sastavu: 

  • dr. Sabina Šerić - Haračić, vanredni profesor za oblast „Zdravstvena zaštita životinja“ Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednica,
  • dr. Teufik Goletić, vanredni profesor za oblasti „Zdravstvena zaštita životinja“ i „Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji” Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član i
  • dr. Aida Kustura, vanredni profesor za oblast „Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji“ Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član.

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Radna verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj komisije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10 do 14 sati u Dekanatu Veterinarskog fakulteta, ulica Zmaja od Bosne 90.

 

Kategorija: Vijesti