icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

VF70 logo1 04

BIHAĆ - Sead Hadžiabdić i Ajla Gagić, doktori veterinarske medicine, stručni saradnici Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, borave u Bihaću s ciljem realizacije projekta „Aktivni monitoring na avijarnu influencu (ptičija gripa) i druge zarazne bolesti kod plovne peradi u slivu Une“.

pticija Bihac

- Projektom je predviđeno uzorkovanje kod divljih ptica, radi otkrivanja i suzbijanja ptičije gripe i drugih zaraznih bolesti. Veliku pomoć dobili smo od direktora Veterinarske stanice Bihać, gospodina Alagića i kantonalnog veterinarskog inspektora Amira Telalovića, a od velike koristi bila je i susretljivost Bišćana, koji su pokazali volju da se izvrši monitoring na peradi- istakao je Sead Hadžiabdić, stručni saradnik Centra za peradarstvo Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

Bez obzira što se nedavno javio slučaj antraksa u našem području, razloga za nemir nema. Ispitivanje na ptičiju gripu je čisto preventivnog karaktera. Posjećena su područja: Ripča, Bihaća, Srbljana, Lohova, Bosanske Krupe, te će se ići prema Otoci.

Ovaj monitioring od velikog je značaja i zbog same činjenica, da bi smo kao općina koja će u svijetu turizma biti još poznatija po nacionalnom parku, moramo imati saznanje o zdravstvenoj slici plovne peradi u slivu Une, odnosno  monitoring je doprinos fizibiliti studije mikro flore i faune budućeg nacionalnog parka.

Dijagnostička ispitivanja, izvršit će se u referentnim laboratorijama Centra za peradarstvo Veterinarskog fakulteta Sarajevo, a prve zvanične izvještaje možemo očekivati do kraja ove godine.

( Vijest preuzeta sa http://lin.bihac.org/  )

Kategorija: Vijesti