Na osnovu odredaba Zakona o radu FBIH (“Službene novine FBiH”, broj: 26/16) i odredaba Pravilnika o radu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u skladu sa članom 95. i 214. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te postupajući u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-34500-40/17 od 19.01.2017. godine, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 1. Sekretar Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 (jedan) izvršilac;
 2. Sekretar dekana Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 (jedan) izvršilac;
 3. Fakturista-referent naplate – 1 (jedan) izvršilac.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest (6) mjeseci.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu FBIH (“Službene novine FBiH, broj: 26/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

 

1. Sekretar Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Uslovi za obavljanje posla:

-        VSS/VII, završen Pravni fakultet,

-        najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Prednost imaju kandidati sa:

-        aktivnim znanjem engleskog jezika (poželjno poznavanje još jednog stranog jezika);

-        i posjedovanjem uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu.

 

2. Sekretar dekana Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Uslovi za obavljanje posla:

-        SSS, IV ili III stepen složenosti;

-        aktivno znanje engleskog jezika (poželjno poznavanje još jednog stranog jezika);

 

3. Fakturista-referent naplate

Uslovi za obavljanje posla:

-        SSS, IV stepen složenosti, srednja ekonomska škola;

-        najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Potrebna dokumentacija

Kandidati su u obavezi priložiti i dokaze o ispunjavanju uslova za izbor kako slijedi:

 1. prijavu na konkurs sa naznakom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;
 2. biografija/CV;
 3. diplomu/svjedočanstvo o stečenoj školskoj spremi (za radna mjesta pod rednim brojevima 2. i 3.);
 4. fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom obrazovanju, uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi (za radno mjesto pod rednim brojem 1.);
 5. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
 6. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
 7. uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 8. potvrda ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu na na istim ili sličnim poslovima,
 9. dokaz o poznavanju engleskog jezika i još jednog stranog jezika (za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 2.);
 10. dokaz o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.).

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete propisane tekstom konkursa obavit će se intervju.

Sa izabranim kandidatom će se zaključiti Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, uz ugovoreni probni rad od šest (6) mjeseci.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest (6) mjeseci.

Kandidati čije prijave ne budu potpune i blagovremene, neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti neposredno ili putem poštena adresu: Veterinarski  fakultet u Sarajevu, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta“.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/729-158.

 

Kategorija: Konkursi