icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

(obnova važnosti certifikata za organizatore i izvođače mjera DDD)

 

Organizator: Veterinarski fakultet Sarajevo – Katedra za zoohigijenu

Predavači: Nastavnici i saradnici Veterinarskog fakulteta u Sarajevu

Tehnički organizator: Veterinarski fakultet  Sarajevo

Mjesto održavanja: Veterinarski fakultet Sarajevo

Datum realizacije kursa: 23. 03. 2017.

Program: U prilogu obavještenja

 

Učesnici poimenično sa jasno navedenim profesionalnim statusom (na primjer: DVM, DM, dipl. veterinar, veterinarski tehničar i slično, a radi štampanja certifikata) uplaćuju kotizaciju za kurs u iznosu od 250 KM (organizatori) i 200 KM (izvođači) do 15.03.2017.

 

 

PRIMALAC                              Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

NAPOMENA                            Katedra za zoohigijenu

ŽIRO RAČUN                           UniCredit Bank           3389002208310352

SVRHA                                    naknada za edukaciju iz oblasti DDD-a

POŠILJALAC                            Institucija ili ime i prezime učesnika

 

Za uplaćenu kotizaciju svaki učesnik dobija:

- jednodnevnu teoretsku i praktičnu demonstracionu nastavu,

- elektronsku verziju svih tematskih cjelina teoretske nastave kao i priručnika “Dezinfekcija i

  dezinfekciona sredstva” autora S. Hadžović, A.Gagić

- zaštitnu opremu i pomagala za izvođenje praktične nastave,

- certifikat o završenom kursu

 

Kontakti:

Veterinarski fakultet Sarajevo – Katedra za zoohigijenu

Tel: 033 618 - 832

Fax: 033 618 - 832

 

Kontakt osoba: mr. sc. Ajla Ališah, DVM

Mob: 061 691 – 818

e-mail: ajlag25@gmail.com

 

 

PLAN  I  RASPORED  RADA  U  TOKU  REALIZACIJE CIKLUSA DOPUNSKE EDUKACIJE IZ OBLASTI

“ ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE MJERA DDD “ 

 SARAJEVO, 23. mart 2017.

TEORETSKA  NASTAVA

PRAKTIČNA  NASTAVA

Č E T V R T A K

23.3.2017.

Č E T V R T A K

23.3.2017.

9:00 – 10:00

Registracija učesnika

 

14:00 – 15:00

Demonstracioni ogledi i praktičan rad u dezinfekciji i čiščenju sistema

10:00 – 13:00

DDD mjere u veterinarstvu i javnom zdravstvu

Forma okruglog stola sa moderatorima za pojedine tematske oblasti

Moderatori:

15:00 – 16:00

Dodjela certifikata

Tematska oblast

Biofilm formacije kao izvor zdravstvenih problema

Prof.dr. Abdulah Gagić

  Praktičnu nastavu izvode:

Tematska oblast

Biofilm formacije u primarnoj i finalnoj proizvodnji Prof.dr. Aida Kustura Prof.dr. Abdulah Gagić  

Prof.dr. A. Gagić

mr.sc. Ajla Ališah

Tematska oblast

Čišćenje vodoopskrbnih i zatvorenih sistema od biofilm naslaga

Prof.dr. Abdulah Gagić

   
Tematska oblast Kontrola provedenih mjera DDD-a Prof.dr. Aida Kustura Prof.dr. Abdulah Gagić    

13:00 – 14:00

Kafe pauza i priprema za praktičan rad

     
         

Napomena

Pauze od po 15 minuta nakon svakog sata rada      

 

 

Kategorija: Vijesti