icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) odobrio je akreditaciju br. LI-43-01 od 26. juna 2012. godine za ispitne laboratorije Veterinarskog fakulteta prema zahtjevima standarada BAS EN ISO/IEC 17025:2006.

U ispitnim laboratorijama Veterinarskog fakulteta uspješno je završeno ocjenjivanje naših laboratorija u svrhu produžavanja akreditacije. Odlukom Komiteta za akreditovanje  i Rješenjem broj 03-1-44-2-82-27/16  produžava se  važenje akreditacije do 25.06.2020. godine. 

 

certifikat

 

Ispitne laboratorije Veterinarskog fakulteta koje su akreditirane u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025:2006 su:

- Laboratorij za ispitivanje hemijskih i bioloških rezidua i kvaliteta živežnih namirnica

- Laboratorij za virusologiju i serologiju

- Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja živežnih namirnica, stočne hrane i predmeta opšte upotrebe

- Laboratorij za analize stočne hrane

- Laboratorij za dijagnostiku virusnih bolesti peradi

- Laboratorij za dijagnostiku bakterijskih bolesti peradi

- Laboratorij za kontrolu radioaktivnosti

Laboratorij za parazitologiju

- Laboratorij za TSE

- Odjeljenje za akvakulturu

 

Obim akreditacije ispitnih laboratorija Veterinarskog fakulteta možete pogledati u PRILOGU.