icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

NASTAVNI PLAN I PROGRAM INTEGRIRANOG STUDIJA

VETERINARSKE MEDICINE

PRVI I DRUGI CIKLUS

Početak primjene 2018/2019.

GODINA 4.

SEMESTAR VII

  P R E D M E T S A T I   N A S T A V E

∑h/

studijski rad

ECTS

Pred. Semi. Vježbe

∑h/

Sedmi.

∑h/

Seme.

1. Opća i klinička rentgenologija 2 - 2 4 60 120 4,0
2. Unutrašnje bolesti kopitara, mesojeda i svinja sa propedeutikom II 2 - 3 5 75 150 5,0
3. Unutrašnje bolesti preživara i kunića sa propedeutikom II 2 - 3 5 75 150 5,0
4. Fiziologija i patologija razmnažanja domaćih životinja II 2 - 2 4 60 120 4,0
5. Porodiljstvo i bolesti vimena II 2 - 2 4 60 120 4,0
6. Hirurgija sa onihologijom i oftalmologijom II 2 - 3 5 75 150 5,0
7. Bolesti pčela 1 - 1 2 30 60 2,0
8. Izborni predmet 0,5 - 0,5 1 15 30 1,0
  UKUPNO 13,5 - 16,5 30 450 900 30,0

Izborni predmeti (bira se jedan):

  1. Veterinarska klinička hematologija i biohemija
  2. Veterinarska klinička endokrinologija

GODINA 4.

SEMESTAR VIII

  P R E D M E T S A T I   N A S T A V E

∑h/

studijski rad

ECTS

Pred. Semi. Vježbe

∑h/

Sedmi.

∑h/

Seme.

1. Uzgoj, proizvodnja i zdravstv. zaštita u peradarstvu I 2 - 2 4 60 120 4,0
2. Zarazne bolesti životinja sa epizootiologijom I 3 - 2 5 75 150 5,0
3. Higijena i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda 3 - 3 6 90 180 6,0
4. Higijena i tehnologija mesa i mesnih prerađevina I 2 - 3 5 75 150 5,0
5. Radijaciona higijena u animalnoj proizvodnji 3 - 2 5 75 150 5,0
6. Ambulantna klinika I 1 - 3 4 60 120 4,0
7. Izborni predmet 0,5 - 0,5 1 15 30 1,0
  UKUPNO 14,5 - 15,5 30 450 900 30,0

 

Izborni predmeti (bira se jedan):

  1. Kućni ljubimci
  2. Veterinarska specijalna radiološka dijagnostika
  3. Fizikalna terapija malih životinja