icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

NASTAVNI PLAN I PROGRAM INTEGRIRANOG STUDIJA

VETERINARSKE MEDICINE

PRVI I DRUGI CIKLUS

Početak primjene 2018/2019.

GODINA 5.

SEMESTAR IX

  P R E D M E T S A T I   N A S T A V E

∑h/

studijski rad

ECTS

Pred. Semin. Vježbe

∑h/

Sedmi.

∑h/

Seme.

1. Uzgoj, proizvodnja i zdravstv. zaštita u peradarstvu II 2 - 2 4 60 120 4,0
2. Zarazne bolesti životinja sa epizootiologijom II 3 - 3 6 90 180 6,0
3. Higijena i tehnologija mesa i mesnih prerađevina II 3 - 3 6 90 180 6,0
4. Veterinarska epidemiologija i ekonomika zdravlja životinja 3 - 2 5 75 150 5,0
5. Bolesti riba, rakova i školjki 1 - 1 2 30 60 2,0
6. Bolesti i zdravstveni menadžment divljači 1 - 1 2 30 60 2,0
7. Ambulantna klinika II - - 4 4 60 120 4,0
8. Izborni predmet 0,5 - 0,5 1 15 30 1,0
  UKUPNO 12,5 - 17,5 30 450 900 30,0

Izborni predmeti (bira se jedan):

  1. Veterinarska klinička farmakologija i toksikologija
  2. Parazitoze u javnom zdravstvu
  3. Menadžment u veterinarstvu

GODINA 5.

SEMESTAR X

 

  P R E D M E T S A T I   N A S T A V E

∑h/

studijski rad

ECTS

Pred. Semin. Vježbe

∑h/

Sedmi.

∑h/

Seme.

1. Zoohigijena i profilaksa oboljenja životinja II 2 - 3 5 75 120 4,0
2. Zoonoze 1,5 0,5 - 2 30 60 2,0
3. Upravno veterinarstvo sa organizacijom i ekonomikom veterinarskih mjera 2 1 1 4 60 105 3,0
4. Sudsko veterinarstvo 2 1 1 4 60 105 3,0
5. Ambulantna klinika III - - 12 12 180 360 12,0
6. Izborni predmet 0,5 - 0,5 1 15 25 1,0
7. Diplomski rad -     3,5 53 125 5,0
  UKUPNO 8 2,5 17,5 38 473 900 30,0

 

Izborni predmeti (bira se jedan):

  1. Zaštita životne sredine
  2. Nekonvencionalna animalna proizvodnja
  3. Veterinarsko javno zdravstvo
  P R E D M E T S A T I   N A S T A V E ECTS
Kons./mentor Samostalni rad Teorijska i praktična istraživanja Ukupno/ Semestar
7. Diplomski rad 15 38 72 125 5,0
               

 

∑h/ studijski rad = ∑h/ seme. + samostalni rad studenta