icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Uvjeti upisa na studij

Naziv studijskog programa je Doktorski studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“. Studij pripada naučnom području Biomedicina i zdravstvo, te naučnom polju Veterinarskih nauka.

Na studij se pod jednakim uvjetima mogu upisati kandidati iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji imaju minimum 300 ECTS studijskih bodova, odnosno kandidati koji su završili univerzitetski studij veterinarske medicine, postdiplomski studij po prethodnom sistemu studiranja te ekvivalentne univerzitetske studije na drugim srodnim fakultetima iz grupacija medicinskih, biotehničkih i prirodnih nauka.

Obavezno je poznavanje engleskog jezika na nivou koji omogućava komunikaciju govorom i pisanjem, praćenje naučne i nastavne literature, pisanje naučnih radova i upotrebu kompjuterskih programa.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (prečišćeni tekst) i Pravilima studiranja za treći cikuls studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija će posebnom Odlukom, a u cilju promocije mobilnosti i u skladu sa principima Evropskog prostora visokog obrazovanaja, obezbjediti prohodnost i priznavanje ECTS studijskih bodova stečenih kroz druge formalne oblike univerzitetskog obrazovanja (specijalizacija, master studij, magistarski studij).

 

Opis studija

Studijski program po kojem se ustrojava predloženi doktorski studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ sastoji se od:

 • organizirane nastave,
 • neposrednog, individualnog, naučno-istraživačkog rada studenta na izradi, pisanju i odbrani doktorske disertacije uz superviziju mentora;
 • izbornih istraživačkih aktivnosti.

U primjeni Evropskog sistema prijenosa bodova (ECTS) u Prijedlogu doktorskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“, uvažavamo principe Evropskog prostora visokog obrazovanja, da rad potreban za savladavanje jedne akademske godine studija iznosi 60 ECTS studijskih bodova. U skladu s tim, za završetak studija i svih propisanih obaveza tokom 3 godine, svaki student stiče ukupno 180 ECTS studijskih bodova.

 

Ritam studiranja i obaveze studenata

Ritam studiranja i obaveze studenata kojistudiraju u punom radnom vremenu su:

1. Student prilikom upisa na doktorski studij zaključuje sa Univerzitetom ugovor o studiranju kojim se bliže utvrđuju njihova međusobna prava i obaveze i visina školarine. Za proceduru upisa odgovorna je Komisija za upis studenata, koju imenuje Vijeće doktorskog studija. Student u I semestru, u dogovoru sa akademskim savjetnikom iz reda izabranih nastavnika angažovanih na realizaciji studija, vrši odabir odgovarajućih izbornih predmeta, te sluša i polaže obavezne predmete.

2. Početkom II semestra student bira oblast istraživačke teme, definiše užu oblast doktorske teze i okvirni koncept teme, te pohađa nastavu i polaže izborne predmete.

3. U toku III semestra studija student prijavljuje prijedlog teme doktorske disertacije Vijeću doktorskog studija. Vijeće doktorskog studija obrazuje Komisiju za razmatranje prihvatljivosti i odbranu prijedloga teme i određuje nastavnika (supervizora) koji će usmjeravati studenta kod pripreme projekta doktorske disertacije. Mentora/supervizora predlaže student, u konsultaciji sa akademskim savjetnikom. Student je dužan da do početka IV semestra izradi i pristupi odbrani projekta doktorske disertacije. Za navedenu proeduri odgovorna je Komisija za razmatranje i odbranu prijedloga teme.

4. Nakon pozitivnog izvještaja Komisije za razmatranje prijedloga i odbrane teme i odluke Vijeća doktorskog studija, student prijavljuje temu doktorske disertacije. Na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća (NNV) Veterinarskog fakulteta u Sarajevu (VFS) i Senata Univerziteta u Sarajevu (UNSA) donosi odluku o formiranju Komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata. Nakon pozitivnog izvještaja Komisije koji odobravaju NNV VFS i Senat UNSA, student ima pravo prijaviti radnu verziju doktorske disertacije sekretaru Vijeća doktorskog studija najkasnije do kraja V semestra, a nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja mentora i Vijeća doktorskog studija.

5. Kada student dostavi izrađenu radnu verziju doktorske disertacije, NNV VFS predlaže Senatu UNSA Komisiju za ocjenu doktorske disertacije. Nakon dobivene saglasnosti za Komisiju, mentor je dužan u periodu kraćem od mjesec dana zakazati prezentaciju radne verzije doktorske disertacije. Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči organizacione jedinice i Univerziteta. Student vrši prezentaciju izrađene radne verzije doktorske disertacije pred Komisijom za ocjenu doktorske disertacije (radna verzija), sekretarom Vijeća, zapisničarom, kao i nastavnicima iz oblasti iz koje se brani doktorat. Komisija sačinjava izvještaj koji sadrži ocjenu prezentacije rezultata rada na doktorskoj disertaciji i u roku od 45 dana isti dostavlja Vijeću studija.

6. Po prijemu izvještaja Komisije, organizaciona jedinica Univerziteta odnosno Univerzitet, objavljuje na svojoj oglasnoj ploči i web stranici, te u medijima da se izvještaj Komisije i korigovana radna verzija doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti. Radna verzija doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana. Eventualne primjedbe i sugestije javnosti razmatra Komisija za ocjenu rada doktorske disertacije (radna verzija) i u roku od 15 dana iste dostavlja Vijeću studija. Po isteku roka, NNV VFS razmatra izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije i dostavljene primjedbe od strane javnosti, te predlaže Senatu UNSA da se prijedlog doktorske disertacije prihvati, odbije ili vrati na dopunu, odnosno izmjeni. U slučaju da NNV VFS prihvati prijedlog doktorske disertacije, kandidat je dužan da u roku od 30 dana od prijema odluke NNV VFS pripremi finalnu verziju disertacije i dostavi je u 10 primjeraka (najmanje pet primjeraka u tvrdom uvezu i pet u elektronskom formatu).

7. Na prijedlog NNV VFS Senat UNSA donosi odluku o imenovanu Komisije za odbranu doktorske disertacije. Javna odbrana se      organizuje najkasnije 30 dana od dana imenovanja Komisije. Komisija za odbranu doktorske disertacije podnosi NNV VFS i Senatu UnSa izvještaj o toku i rezultatu odbrane doktorske disertacije. Doktorska disertacija je javna i može se objaviti nakon odbrane.

 

Popis predmeta i njihova bodovna vrijednost

Svaki student mora upisati, slušati i polaganjem ispita steći svih 27,0 ECTS studijskih bodova iz obaveznih predmeta (Tabela 1.). Cilj obaveznih predmeta trećeg ciklusa studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu je sticanje temeljnih naučnih vještina, znanja i stavova neophodnih za istraživački rad u naučnom području Biomedicinea i zdravstvo. Svrha baveznih predmeta je teorijsko i praktično osposobljavanje studenata kao preduvjet za uspješno savladavanje doktorskog studija i obrazovanje za naučnoistraživački rad.

Tabela 1. Obavezni predmeti

Šifra predmeta

Naziv predmeta

DVN-O-01-01-01

Epidemiološke metode i biostatistika u veterinarskoj medicini

DVN-O-01-01-02

Metodologija   istraživanja u veterinarskoj medicini

DVN-O-01-01-03

Pisanje i prezentacija naučnog djela

DVN-O-01-01-04

Regulacija životnih procesa i funkcija

 

Svaki student je obavezan sa liste izbornih predmeta (Tabela 2.) steći preostale bodove predviđene za organiziranu nastavu. Prema tome, dužan je upisati, slušati i polagati ispite iz izborne nastave u vrijednosti od 18,0 ECTS studijskih bodova (45,0 – 27,0 = 18,0 ECTS).

Cilj izbornih predmeta je rješavanje specifičnih metodoloških i/ili sadržajnih naučnih pitanja vezanih uz naučnoistraživački rad studenta na odabranoj istraživačkoj temi. S liste ponuđenih izbornih predmeta student će, u dogovoru sa akademskim savjetnikom, slobodno izabrati one koji su bliski metodologiji i/ili sadržaju istraživačke teme doktorskog rada.

Tabela 2. Izborni predmeti 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nosioc predmeta

Učesnici u nastavi

DVN-I-01-02-01

Parazitske bolesti uzrokovane helmintima

Prof.dr. Adnan Jažić

Prof.dr. Almedina Zuko

Prof.dr. Jasmin Omeragić

Mr. Adnan Hodžić

DVN-I-01-02-02

Parazitske bolesti uzrokovane arahnidama i insektima

Prof.dr. Almedina Zuko

Prof.dr. Adnan Jažić

Prof.dr. Jasmin Omeragić

Mr. Adnan Hodžić

DVN-I-01-02-03

Parazitske bolesti uzrokovane protozoama

Prof.dr. Jasmin Omeragić

Prof.dr. Adnan Jažić

Prof.dr. Almedina Zuko

Mr. Adnan Hodžić

DVN-I-01-02-04

Bolesti akvatičnih životinja

Prof.dr. Adnan Jažić

Prof.dr. Almedina Zuko

Prof.dr. Jasmin Omeragić

Mr. Adnan Hodžić

Prof.dr. Hajrudin Beširević

Doc.dr. Ćazim Crnkić

DVN-I-01-02-05

Analiza rizika u međunarodnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima

Prof.dr Nihad Fejzić

Mr.sci. Sabina Šerić – Haračić, Prof.dr Marina Pavlak, (Veterinarski fakultet Zagreb), Prof.dr Milan Pogačnik (Veterinarski fakultet Ljubljana)

DVN-I-01-02-06

Primjenjena epidemiologija i surveillance sistemi

Prof.dr Nihad Fejzić

Mr.sci. Sabina Šerić – Haračić, Prof.dr Marina Pavlak, (Veterinarski fakultet Zagreb), Prof.dr Milan Pogačnik (Veterinarski fakultet Ljubljana)

DVN-I-01-02-07

Međunarodna trgovina, zdravlje životinja i sigurnost hrane

Prof.dr Nihad Fejzić

Mr.sci. Sabina Šerić – Haračić, Prof.dr Marina Pavlak, (Veterinarski fakultet Zagreb), Prof.dr Milan Pogačnik (Veterinarski fakultet Ljubljana)

DVN-I-01-02-08

Metode ekonomske analize u zdravlju i proizvodnji životinja

Prof.dr Nihad Fejzić

Mr.sci. Sabina Šerić – Haračić, Prof.dr Marina Pavlak, (Veterinarski fakultet Zagreb), Prof.dr Milan Pogačnik (Veterinarski fakultet Ljubljana)

DVN-I-01-02-09

Primjenjena etologija i dobrobit životinja

Prof. dr Abdulah Gagić

Doc. dr sc. Aida Kustura

DVN-I-01-02-10

Stočarska proizvodnja i kvalitet najvažnijih faktora životne sredine

Prof. dr Abdulah Gagić

Doc. dr sc. Aida Kustura

DVN-I-01-02-11

Mjere sanitacije kao pretpostavka zdravstvene i okolinske profilakse

Prof. dr Abdulah Gagić

Doc. dr sc. Aida Kustura

DVN-I-01-02-12

Bakterijske bolesti peradi/ptica

Prof.dr Emina Rešidbegović

Prof.dr Abdulah Gagić

Doc.dr Teufik Goletić

DVN-I-01-02-13

Oboljenja peradi/ptica sa zoonotskim implikacijama

Prof.dr Emina Rešidbegović

Prof.dr Abdulah Gagić

Doc.dr Teufik Goletić

Doc.dr Aida Kustura

DVN-I-01-02-14

Ishrana životinja u proizvodnji funkcionalne hrane

Prof.dr Fahira Alibegović-Zečić

Prof.dr Aida Kavazović

Doc.dr Ćazim Crnkić

DVN-I-01-02-15

Zdravstveni i proizvodni aspekti ishrane preživara

Doc.dr Ćazim Crnkić

Prof.dr Fahira Alibegović-Zečić

Prof.dr Aida Kavazović

DVN-I-01-02-16

Kontaminanti stočne hrane u lancu ishrane

Prof.dr Aida Kavazović

Prof.dr Fahira Alibegović-Zečić

Doc.dr Ćazim Crnkić

DVN-I-01-02-17

Molekularne metode u dijagnostici nasljednih bolesti

Doc. dr Dunja Rukavina

prof. dr. Danica Hasanbašić , doc. dr Lejla Kapur Pojskic,viši naučni saradnik i mr. Jasmin Ramić, viši stručni saradnik

DVN-I-01-02-18

Veterinarsko javno zdravstvo

Prof.dr. Faruk Čaklovica

Prof. dr Almedina Zuko

Prof. dr Muhamed Smajlović

Prof.dr. Nihad Fejzić

Prof.dr. Maid Riftbegović

Prof. Dr. Abdulah Gagić

Doc.dr. Davor Alagić

DVN-I-01-02-19

Zoonoze

Prof. dr Almedina Zuko

Prof.dr. Muhamed Smajlović, Doc.dr. Davor Alagić, prof.dr. Lejla Saračević,  Mr. Kenan Čaklovica, v.ass, Mr. Enida Članjak,v.ass

DVN-I-01-02-20

Komparativna histologija reproduktivnih organa ženki domaćih životinja

Prof. dr. Amela Katica

Prof. dr. Rizah Avdić

Doc. dr. Nadžida Mlaćo

Prof. dr. Lejla Saračević

DVN-I-01-02-21

Bolesti pasa i mačaka

doc. dr Amir Zahirović

prof. dr Adnan Jažić,

prof. dr Tarik Bajrović

DVN-I-01-02-22

Hirurgija mekih tkiva

prof. dr Selma Filipović

mr Alan Maksimović

DVN-I-01-02-23

Hirurgija koštanog sistema

prof. dr Selma Filipović

mr Alan Maksimović

DVN-I-01-02-24

Veterinarska radiološka dijagnostika

prof. dr Hrvoje Milošević

mr Dženita Hadžijunuzović Alagić

DVN-I-01-02-25

Laboratorijska dijagnostika oboljenja pasa i mačaka

doc. dr Amir Zahirović

prof. dr Vesna Matijatko,

mr Agnesa Čoralić

mr Dino Adilović,

doc.dr Atifa Ajanovic

DVN-I-01-02-26

Molekularne tehnike u dijagnostici zaraznih i parazitarnih bolesti

prof. dr Teufik Goletić

doc. dr Dunja Rukavina

DVN-I-01-02-27

Uzgoj konja i konjički sport

Prof. dr Velija Katica

Prof. dr Vedad Šakić, Doc.dr Almira Softić, Mr. Maja Varatanović

DVN-I-01-02-28

Uzgoj i zaštita autohtonih vrsta životinja sa osnovama zooekologije

Prof.dr. Velija Katica

Prof. dr Vedad Šakić, Doc.dr Almira Softić, Mr. Maja Varatanović

DVN-I-01-02-29

Biohemija makromolekula

Doc.dr Atifa Ajanović

MA. Anela Kulenović

DVN-I-01-02-30

Veterinarska Klinička endokrinologija

Doc. dr. Tarik Mutevelić

Prof. dr. Nazif Varatanović. Prof. dr. Mustafa Podžo, Mr. Kenan Podžo, Mr. Benjamin Čengić

DVN-I-01-02-31

Andrologija domaćih životinja

Doc. dr. Tarik Mutevelić

Prof. dr. Nazif Varatanović. Prof. dr. Mustafa Podžo, Mr. Kenan Podžo, Mr. Benjamin Čengić

DVN-I-01-02-32

Biohemijski pokazatelji funkcionalnog oštećenja jetre krava

Prof. dr Josip Krnić

Prof. dr Aida Hodžić, Doc. dr Amir Zahirović, Mr Amina Hrković, Mr Nejra Hadžimusić

DVN-I-01-02-33

Klinička hematologija pasa i mačaka

Prof. dr Josip Krnić

Doc. dr Amir Zahirović, Mr Nejra Hadžimusić, Mr Muhamed Katica, Mr Agnesa Čoralić

DVN-I-01-02-34

Šok – progresivno pogoršanje mikrocirkulacije

Prof. dr Josip Krnić

Akademik Muhidin Hamamdžić, prof. emer., Mr Eva Pašić Juhas

DVN-I-01-02-35

Modifikacija sastava i kvaliteta animalnih proizvoda

Prof.dr. Aida Hodžić

Doc.dr. Ćazim Crnkić, Doc.dr. Davor Alagić, mr. Amina Hrković

DVN-I-01-02-36

Probavni i resorptivni kapaciteti domaćih preživara

Akademik Muhidin Hamamdžić, prof. emer.

Prof.dr. Aida Hodžić, mr. Amina Hrković

DVN-I-01-02-37

Specifičnosti metabolizma domaće peradi

Prof.dr. Aida Hodžić

Doc.dr. Aida Kavazović

DVN-I-01-02-38

Mikrobiologija namirnica animalnog porijekla

Prof.dr. Muhamed Smajlović

Prof.dr. Faruk Čaklovica, Prof.dr. Paul Whyte, Doc.dr. Davor Alagić, Dr. Semir Lončarević,           Mr. Kenan Čaklovica,v.ass.,  Mr. Enida Članjak, v. ass.

DVN-I-01-02-39

Veterinarsko - sanitarni nadzor i tehnologija proizvodnje, prerade i prometa namirnica animalnog porijekla

Prof.dr. Faruk Čaklovica

Prof.dr. Muhamed Smajlović, Doc.dr. Davor Alagić, Prof.dr. Zlatan Sarić, prof.dr. Lejla Saračević, Doc.dr. Jasmina Đeđibegović, Mr. Kenan Čaklovica, v.ass, Mr. Enida Članjak,v.ass

DVN-I-01-02-40

Nekonvencionalna animalna proizvodnja

Prof.dr. Faruk Čaklovica

Prof.dr. Muhamed Smajlović, Doc.dr. Davor Alagić, prof.dr. Lejla Saračević,  Mr. Kenan Čaklovica, v.ass, Mr. Enida Članjak,v.ass

DVN-I-01-02-41

Veterinarska legistativa u javnom zdravstvu

Doc.dr. Edin Šatrović

Prof.dr. Nihad Fejzić

Prof. dr Muhamed Smajlović

Doc.dr. Davor Alagić

DVN-I-01-02-42

Patologija konja

Prof. dr.Hajrudin Beširović

Prof. dr Senad Prašović, Prof. dr Mirsad Kadrić, Mr. Amer Alić

DVN-I-01-02-43

Patologija divljih životinja

Prof. dr.Hajrudin Beširović

Prof. dr Senad Prašović, Mr. Amer Alić

DVN-I-01-02-44

Patologija farmskih životinja

Prof. dr.Hajrudin Beširović

Prof. dr Senad Prašović, Mr. Amer Alić

DVN-I-01-02-45

Patologija pasa i mačaka

Prof. dr Senad Prašović

Prof. dr.Hajrudin Beširović;  Prof. dr Mirsad Kadrić, Mr. Amer Alić

DVN-I-01-02-46

Patologija ptica

Prof. dr Senad Prašović

Prof. dr.Hajrudin Beširović, Mr. Amer Alić

DVN-I-01-02-47

Patomorfologija zonoza i bolesti koje se suzbijaju prema Zakonu o veterinarstvu sa OIE liste A i B

Prof. dr.Hajrudin Beširović

Prof. dr  Dušan Lalošević Prof. dr Senad Prašović; Mr Amer Alić

DVN-I-01-02-48

Forenzika

Doc. dr Edin Šatrović

Prof. dr.Hajrudin Beširović, Prof. dr Senad Prašović; Mr Amer Alić

DVN-I-01-02-49

Klinička bakteriologija

Prof.dr. Maid Rifatbegović

Prof. dr. Šemso Pašić;

Doc. dr. Behija Dukić

Mr. sc. Zinka Maksimović

DVN-I-01-02-50

Mikoplazmologija

Prof.dr. Maid Rifatbegović

Prof. dr. Šemso Pašić;

Mr. sc. Zinka Maksimović

DVN-I-01-02-51

Molekularne metode u mikrobiologiji

Prof.dr. Maid Rifatbegović

Mr. sc. Zinka Maksimović;

Doc. dr. Teufik Goletić

DVN-I-01-02-52

Primjena kvantitativne, populacione i molekularne genetike u  unapređenju proizvodnje i zdravlja domaćih životinja

Doc. dr Almira Softić 

Prof. dr Velija Katica, Prof. dr Vedad Šakić, Mr Maja Varatanović

DVN-I-01-02-53

Biocidna i biostatska sredstva

Doc. dr Aida Kustura

Doc.dr. Teufik Goletić, Prof. dr. Abdulah Gagić, Prof. dr. Emina Rešidbegović

DVN-I-01-02-54

Bolesti ptica virusne etiologije

Doc.dr. Teufik Goletić

Doc. dr Aida Kustura, Prof. dr. Abdulah Gagić, Prof. dr. Emina Rešidbegović

DVN-I-01-02-55

Procjena radijacionog rizika u animalnoj proizvodnji

Prof. dr. Lejla Saračević

Prof. dr. Davorin Samek, Doc. dr. Nedžad Gradaščević

DVN-I-01-02-56

Komparativna morfologija genitalnih organa životinja

Prof. dr. Rizah Avdić

Prof. dr. Amela Katica, Doc.dr. Nadžida Mlaćo, Mr. Faruk Tandir

 

Zvanje koje se dodjeljuje okončanjem studija

Uspješnim završetkom trećeg ciklusa studija osiguravaju se pretpostavke i pravo na sticanje diplome, akademske titule i naučnog zvanja doktora nauka, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo.

Akademska titula i naučno zvanje koji se stiče završetkom doktorskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ je: „Doktor veterinarskih nauka

Nakon završetka trećeg ciklusa studija student je teorijski i praktično osposobljen i kompetentan za obavljanje samostalnog naučno-istraživačkog rada iz naučnog polja Veterinarske nauke.

 

PARTNERSKE INSTITUCIJE VETERINARSKOG FAKULTETA

- Fakulteti

 1. Colorado State University – Veterinary Medicine & Biomedical Sciences
 2. University of Florida – College of Veterinary Medicine
 3. The University of Veterinary Medicine Hanover
 4. Istanbul University – Veterinary Faculty
 5. Norwegian School of Veterinary Science
 6. University of Debrecen – Institute of Animal Science and Biotechnology and Nature Conservation
 7. Univerzitet u Ljubljani – Veterinarski fakultet
 8. Sveučilište u Zagrebu – Veterinarski fakultet
 9. Univerzitet u Beogradu – Fakultet veterinarske medicine
 10. Univerzitet „St.Ciril i Metodije“ - Fakultet veterinarske medicine Skopje
 11. Poljoprivredni faklutet u Novom Sadu – Departman za Veterinarsku medicinu

- Institucije

 1. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine
 2. Hrvatski Veterinarski institut - Zagreb
 3. Veterinarski zavod – Bihać
 4. Veterinarski zavod – Tuzla
 5. Veterinarski institut „Dr Vaso Butozan“ - Banja Luka