icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Na osnovu članova od 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst („Službene novine  Kantona  Sarajevo“,  broj:  42/13) ,Pravila  studiranja  za  prvi  ciklus  studija  na Univerzitetu u Sarajevu i Konkursa za upis studenata u prvu godinu (opće odredbe)  Veterinarski fakultete Univerziteta u Sarajevu  o b j a v l j u j e

NAKNADNI KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG STUDIJA VETERINARSKE MEDICINE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI

Konkurs  se  raspisuje  za  upis  u  prvu  godinu  inegriranog   studija Veterinarske medicine  koji  se  organizira  na fakultetima  i  akademijama  Univerziteta  u  Sarajevu.

Prijave za naknadni Konkurs za upis podnose se od 20. do 27. jula 2017.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji, na osnovu:

-  općeg uspjeha,

-  uspjeha iz maternjeg jezika i predmeta značajnih za studij (biologija, hemija, fizika),

-  rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij

- odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjereno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

(Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu integriranog studija…).

Za  prijave  na  Konkurs  za  upis  u  prvu  godinu  studija  kandidat  je  dužan  predati  u studentsku službu sljedeće dokumente:

-  zahtjev za upis,

-  originalna  svjedočanstva  o  završenim  razredima  srednje  škole  završene  u  Bosni  i Hercegovini  u  četverogodišnjem  trajanju  odnosno  odgovarajuće  nostrificirane dokumente  za  kandidate  koji  srednju  školu  nisu  završili  u  Bosni  i  Hercegovini (ukoliko  su  dokumenti  u  postupku  nostrifikacije,  prilažu  se  prevedeni  i  od  sudskog tumača ovjereni dokumenti),

-  originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,

-  izvod iz matične knjige rođenih,

-  uvjerenje o državljanstvu i

-  druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

Napomena: uz originalne dokumente obavezno priložiti i ovjerene kopije svjedočanstava i diplome o završenoj srednjoj školi.

 

Veterinarski fakultet u Sarajevu prima ukupno 29 studenata:

- 27 studenta, (Redovni studij - troškove studija snose sami studenti)

- 2 studenta, (Redovni studij - strani državljani - troškove studija snose sami studenti).

 

Napomena: student koji nisu primljeni u prvom upisnom roku imaju pravo ponovne prijave na konkurs.

Više informacija o upisu putem kontakt telefona studentske službe 033/729-156

Kategorija: Oglasna ploča SS