icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

VETERINARSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Broj: 04-01-49-94/17

Sarajevo, 13.07.2017. godine

 

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija Univerzitetu u Sarajevu u akademsku 2017/2018. godinu, objavljenog na web stranici Univerziteta u Sarajevu  23. juna 2017. godine, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu, te nakon bodovanja prijavljenih kandidata na osnovu općeg uspjeha i predmeta od značaja, Nastavno-naučno vijeće na V redovnoj sjednici održanoj 13.07.2017. godine, donijelo je

 

PRELIMINARNU  RANG  LISTU  PRIMLJENIH  KANDIDATA

 

za upis u prvu godinu integriranog studija (I i II ciklus) na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini i 

 

LISTU  SVIH  PRIJAVLJENIH  KANDIDATA

 

za upis u prvu godinu integriranog studija (I i II ciklus) na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini.

Lista objavljena dana 13.07.2017. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta.

Kategorija: Oglasna ploča SS