icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

VETERINARSKI FAKULTET

UNIVERZITET  U SARAJEVU

 

04-01-49-97/17

 

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija Univerzitetu u Sarajevu u akademsku 2017/2018. godinu, objavljenog na web stranici Univerziteta u Sarajevu  23. juna 2017. godine, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu, te nakon bodovanja prijavljenih kandidata na osnovu općeg uspjeha i predmeta od značaja i nakon provedenog žalbenog roka na Preliminarnu rang listu na koju nije bilo prigovora i Odluke Nastavno-naučnog vijeća Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 04-01-49-95/17 od 13.07.2017., donosimo

KONAČNU RANG LISTU

  

za upis studenata u prvu godinu integriranog studija (I i II ciklus) na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini.

Lista objavljena dana 18.07.2017. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta.

 

Sarajevo, 18.07.2017.

 

Kategorija: Oglasna ploča SS