M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

POSTUPAK I KRITERIJI ZA EKVIVALENCIJU RANIJE STEČENOG ZVANJA SA NOVIM ZVANJEM NA VETERINARSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU – DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 10. sjednici održanoj 19. 07. 2017. godine donio Odluku kojom se usvaja Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula odnosno naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Sarajevu (broj Odluke: 01-4946/17).

Pravilnikom o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula odnosno naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Sarajevu uređuju se postupak i kriteriji ekvivalencije ranije stečenih akademskih titula odnosno naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Sarajevu.

 • Pokretanje postupka
 1. Postupak ekvivalencije pokreće se na zahtjev lica koje je ranije steklo zvanje na Univerzitetu, a temelji se na osnovu diploma (diplomirani veterinar), drugih dokaza i dostupnih podataka.
 2. Zahtjev se podnosi organizacionoj jedinici iz čl. 4. stav 1. ovog pravilnika – Veterinarski fakultet.
 3. Za pripremanje prijedloga o ekvivalenciji Vijeće organizacione jedinice na prijedlog dekana imenuje komisiju za provođenje postupka ekvivalencije od tri do pet članova.
 4. Rok za rješavanje pojedinačnog zahtjeva je 30 dana od datuma prijema zahtjeva ukoliko je imenovana stalna komisija ili 30 dana od formiranja ad hoc komisije uz uvjet potpune dokumentacije. Ukoliko dokumentacija nije potpuna, podnositelj zahtjeva će biti pisanim putem (elektronskom poštom ili poštom) obaviješten o obavezi dopune iste.
 5. O zahtjevu se odlučuje uvjerenjem i primjenom pravila Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 2/98 i 48/99).
 6. Po okončanju postupku izdaje se uvjerenje o ekvivalenciji ranije stečene akademske titule, odnosno naučnog i stručnog zvanja na Univerzitetu u Sarajevu -  akademska titula DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE.

Upute za pokretanje postupka ekvivalencije ranije stečene akademske titule

 1. Prikupiti dokumente potrebne za ekvivalenciju diplome – ovjerena kopija diplome
 2. Popuniti čitko štampanim slovima obrazac zahtjeva
 3. Uplatiti naknadu za troškove postupka
 4. Predati dokumentaciju
 5. Sve navedeno dostaviti na adresu:

Veterinarski fakultet Sarajevo

Zmaja od Bosne broj 90

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: ++ 387 (0)33 729 100 – dekanat

Tel: ++ 387 (0)33 729 156 – studentska služba

Fax: ++ 387 (0)33 617 850

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web: www.vfs.unsa.ba 

 

 

Ukupni iznos postupka ekvivalencije je 400,00 KM - (Odluka o utvrđivanju visine troškova postupka ekvivalencije ranije stečenih akademskih titula odnosno naučnih i stručnih zvanja u postupku  koji se provodi na Univerzitetu u Sarajevu -  „Sl. Novine Kantona Sarajevo” br.: 5/18).

Prilikom podnošenja zahtjeva za ekvivalenciju diplome i predaje dokumenata prilaže se dokaz o uplati u iznosu 50% od ukupnog iznosa za ekvivalenciju diplome.

Dokaz o uplati za preostalih 50% prilažete nakon završene procedure nostrifikacije i preuzimanja dokumenata.

 

Transakcijski račun: 1411965320008475

Budžetska organizacija organizacione jedinice: 2104026

 Općina: 077

NAZIV - SVRHA UPLATE VRSTA - PRIHODA POZIV NA BROJ IZNOS
Prihodi od priznavanja VŠU-ekvivalencija stečenog zvanja 722429 0000000012 400 KM

 

 

 

 

Dokumenti:

- Zahtjev za ekvivalenciju

- Cijena provođenja postupka - Odluka

 

Kategorija: Oglasna ploča SS