icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

Banner congress 2

Na osnovu članova od 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona  Sarajevo („Službene novine  Kantona  Sarajevo“,  broj:  33/17 )  i  Pravila  studiranja  za  prvi  ciklus i integrirani studij na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu  o b j a v l j u j e

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI

(INTEGRIRANI STUDIJ VETERINARSKE MEDICINE PRVI I DRUGI CIKLUS)

 

 

Konkurs  se  raspisuje  za  upis  u  prvu  godinu  INTEGRIRANOG STUDIJA PRVI I DRUGI CIKLUS u studijskoj 2018./2019. godini, koji  se  organizira  na Veterinarskom fakultetu Univerziteta  u  Sarajevu.

Prijave na Konkurs za upis podnose se od 08. juna do 29. juna 2018. godine. 

 Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji, na osnovu:

-  općeg uspjeha,

-  uspjeha iz maternjeg jezika i predmeta značajnih za studij (biologija, hemija, fizika),

-  rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij i

-  odličnog (5,0) uspjeha iz svih nastavnih predmeta i primjernog vladanja u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

 

Za  prijave  na  Konkurs  za  upis  u  prvu  godinu  studija  kandidat  je  dužan  predati  u studentsku službu orginal ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenta:

-  zahtjev za upis,

-  svjedočanstva  o  završenim  razredima  srednje  škole  završene  u  Bosni  i Hercegovini  u  četverogodišnjem  trajanju  odnosno  odgovarajuće  nostrificirane dokumente  za  kandidate  koji  srednju  školu  nisu  završili  u  Bosni  i  Hercegovini (ukoliko  su  dokumenti  u  postupku  ekvivalencije,  prilažu  se  potvrda da je postupak ekvivalencije u toku),

-  diplomu o završenoj srednjoj školi,

-  izvod iz matične knjige rođenih,

-  uvjerenje o državljanstvu i

-  druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

 

Napomena: Prijave podnesene poslije utvrđenog roka kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se predaju Studentskoj službi od 08,00 do 14,00 sati svaki radni dan do okončanja konkursa.

U roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti orginalne dokumente Veterinarskom fakultetu i izvršiti upis, u suprotnom smatraće se da je odustao od upisa, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang liste.

 

 Veterinarski fakultet u Sarajevu prima ukupno 100 studenata:

- 60 studenata (Redovni studij - troškove studija snosi osnivač)

- 35 studenata (Redovni studij - troškove studija snose sami studenti – samofinasirajući studij)

- 5 studenata (Redovni studij - strani državljani)

 

Više informacija o upisu putem kontakt telefona studentske službe 033/729-156, a kompletan Konkurs možete preuzeti OVDJE .

 

Kategorija: Oglasna ploča SS