E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija Univerzitetu u Sarajevu u akademsku 2018/2019. godinu, objavljenog 08. juna 2018. godine na oglasnoj ploči i web stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog Fakulteta, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu, te nakon bodovanja prijavljenih kandidata na osnovu općeg uspjeha i predmeta od značaja i nakon provedenog žalbenog roka na Preliminarnu rang listu i Odluke Nastavno-naučnog vijeća na VI redovnoj sjednici Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 04-01-49-106/18 od 09.07.2018., donosimo

KONAČNU RANG LISTU PRIMLJENIH KANDIDATA

za upis studenata u prvu godinu integriranog studija (I i II ciklus) na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2018/2019. godini.

Lista objavljena dana 09.07.2018. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Kategorija: Oglasna ploča SS