icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Na osnovu članova od 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona  Sarajevo („Službene novine  Kantona  Sarajevo“,  broj:  33/17 )  i  Pravila  studiranja  za  prvi  ciklus i integrirani studij na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu  o b j a v l j u j e

 

KONKURS DRUGI UPISNI ROK

 

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI

(INTEGRIRANI STUDIJ VETERINARSKE MEDICINE PRVI I DRUGI CIKLUS)

 

Konkurs  se  raspisuje  za  upis  u  prvu  godinu  INTEGRIRANOG STUDIJA PRVI I DRUGI CIKLUS u studijskoj 2018/2019. godini, koji  se  organizira  na Veterinarskom fakultetu Univerziteta  u  Sarajevu.

 

Prijave na Konkurs za upis podnose se od 27. augusta do 10. septembra 2018. godine

 

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji, a na osnovu:

-  općeg uspjeha;

-  uspjeha iz maternjeg jezika i predmeta značajnih za studij (biologija, hemija, fizika);

-  rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij;

-  odličnog (5,0) uspjeha iz svih nastavnih predmeta i primjernog vladanja u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

Za  upis  u  prvu  godinu  studija,  kandidat  je  dužan,  u studentsku službu predati  original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenta:

-  zahtjev za upis;

-  svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilažu se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku);

-  diplomu o završenoj srednjoj školi;

-  izvod iz matične knjige rođenih;

-  uvjerenje o državljanstvu;

-  druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

Napomena: Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave, neće se uzimati u razmatranje. Prijave se predaju Studentskoj službi od 0800 do 1400 svaki radni dan do okončanja konkursa.

U roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente Veterinarskom fakultetu i izvršiti upis, u suprotnom će se smatrati da je odustao od upisa, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang liste.

 

 Veterinarski fakultet u Sarajevu prima ukupno 32 studenata:

- 5 studenata (Redovni studij - troškove studija snosi osnivač)

- 22 studenata (Redovni studij - troškove studija snose sami studenti – samofinasirajući studij)

- 5 studenata (Redovni studij - strani državljani)

Više informacija o upisu možete dobiti putem kontakt telefona studentske službe 033/729-156, a kompletan Konkurs možete preuzeti  OVDJE .

 

Kategorija: Oglasna ploča SS