Na osnovu člana 83. Zakona o visokomobrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17), člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program trećeg ciklusa studija - doktorski studij Veterinarskog fakulteta u Sarajevu br.: 01-38-2926/13 od 25.09.2013. godine, prethodne saglasnosti na raspisivanje konkursa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/05-3818430-2/18 od 21.05.2018. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa broj:01-321/18 od 28.03.2018. godine, prijedloga odluke Nastavno-naučnog vijeća broj: 04—03-823-1/17 od 18.10.2017. godine, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

KONKURS

za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini

I

Konkurs se raspisuje za upis studenata na treći ciklus studija - doktorski studij pod nazivom „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“.

Studij se organizuje u trajanju od tri studijske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane doktorske disertacije stiče se akademska titula i naučno zvanje „doktor veterinarskih nauka“.

Cijena studija za jednu studijsku godinu je 7.000 KM (sedam hiljada KM).

II

Na konkurs se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti:

 1. Kandidati iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji imaju minimum 300 ECTS studijskih bodova;
 2. Kandidati koji su završili univerzitetski studij veterinarske medicine, postdiplomski studij po prethodnom sistemu studiranja te ekvivalentne univerzitetske studije na drugim srodnim fakultetima iz grupacija medicinskih, biotehničkih i prirodnih nauka;
 3. Kandidati, strani državljani prijavljuju se na konkurs uz uslov da dostave rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju stečene diplome.

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti:

 1. Biografiju,
 2. Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju,
 3. Rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju diplome koja je stečena u inostranstvu,
 4. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnog studija sa ocjenama iz pojedinih predmeta,
 5. Diplomu/certifikat rektora Univerziteta u Sarajevu ili rektora nekog drugog univerziteta u zemlji ili inostranstvu*,
 6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika na nivou koji omogućava komunikaciju govorom i pisanjem, praćenje naučne i nastavne literature, pisanje naučnih radova i upotrebu kompjuterskih programa,
 7. Kopije radova u kojima je kandidat autor ili koautor u in extenso originalnom naučnoistraživačkom članku (CC, SCI, SSCI)*,
 8. Kopije radova u kojima je kandidat autor ili koautor u in extenso originalnom naučnoistraživačkom članku (CAB i ostale baze)*,
 9. Potvrda voditelja naučnog programa o sudjelovanju na naučnom projektu u zemlji i/ili inostranstvu u trajanju od najmanje 1 mjesec*,
 10. Potvrda o završenoj specijalizaciji*,
 11. Izrađen i odbranjen stručni magistarski rad*,
 12. Uplatnicu u iznosu od 40 KM u svrhu prijave na konkurs.

Svi traženi dokumenti predaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Konkursni materijali se ne vraćaju.

Dokumenti označeni (*) nisu obavezni i prilažu se od strane kandidata koji ih posjeduju.

IV

Sa svim prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete upisa bit će rangirani u prijemnom postupku na osnovu sljedećih kriterija:

 • demonstriranja rezultata i motivacije za naučnoistraživački rad,
 • dodatnih bodova za specijalizaciju i stručni magistarski rad.

 

Kandidat stiče pravo uspisa nakon potpisivanja Ugovora o međusobnim pravima i obavezama studenta i Fakulteta.

V

Optimalni broj kandidata/studenata koji se upisuje je 10, a nastava će se organizirati ukoliko se upiše najmanje 3 kandidata/studenata.

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Veterinarski fakultet u Univerziteta Sarajevu, Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo.

Prijave slati sa naznakom „Prijava za upis na treći ciklus studija – doktorski studij“ u zatvorenoj koverti.

 

 

Kategorija: Oglasna ploča SS