UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija Univerzitetu u Sarajevu u akademsku 2018/2019. godinu, objavljenog 23. jula 2018. godine na oglasnoj ploči i web stranici Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  i drugog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu Integriranog studija veterinarske medicine Veterinarskog Fakulteta, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu, te nakon bodovanja prijavljenih kandidata na osnovu općeg uspjeha i predmeta od značaja i nakon provedenog žalbenog roka na Preliminarnu rang listu i Odluke Nastavno-naučnog vijeća na  VII  redovnoj sjednici Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 04-01-49-120/18, donosimo

KONAČNU RANG LISTU PRIMLJENIH KANDIDATA DRUGOG UPISNOG ROKA

za upis u prvu godinu integriranog studija (I i II ciklus) na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2018/2019. godini

Lista objavljena dana 19.09.2018. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta i web stranici www.vfs.unsa.ba

 

Kategorija: Oglasna ploča SS