E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Na osnovu čl. 48., 78. - 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-21313-5/18 od 10. 09. 2018. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini, broj: 02-05-31388-4.1/18 od 05. 09. 2018. godine te na osnovu prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauke i mlade Kantona Sarajevu, broj:11/05-38-36115-6/18 od 07.11.2018. godine, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, o b j a v l j u j e

 

N A K N A D N I  K O N K U R S

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU SPECIJALISTIČKOG STUDIJA NA

VETERINARSKOM FAKULTETU U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI

 

Naknadni konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu specijalističkog studija u studijskoj 2018/2019. godini na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Veterinarski fakultet).

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom Konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Cijena koštanja studija je 5.000 KM (pet hiljada KM). Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja, oslobođeni su plaćanja troškova školarine.

 

OPĆE ODREDBE

U prvu godinu specijalističkog studija u studijskoj 2018/2019. godini kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata, kako slijedi:

 

1. smjer: „KLINIČKA MEDICINA MALIH ŽIVOTINJA“, ukupan broj kandidata: 8

2. smjer: „KLINIČKA MIKROBILOGIJA“, ukupan broj kandidata: 8

3. smjer: „MORFOFIZIOLOGIJA I BOLESTI EGZOTIČNIH KUĆNIH LJUBIMACA”,ukupan broj kandidata: 12

4. smjer: „ORGANSKA ANIMALNA PROIZVODNJA”, ukupan broj kandidata: 20

5. smjer: „PARAZITOLOGIJA I PARAZITSKE BOLESTI”,ukupan broj kandidata: 4

6. smjer: „SIGURNOST HRANE”, ukupan broj kandidata: 13

7. smjer: „TEMELJNE VETERINARSKE DISCIPLINE”, ukupan broj kandidata: 10

8. smjer: „TERIOGENOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA”, ukupan broj kandidata: 8

9. smjer: „VETERINARSKA EPIDEMIOLOGIJA I EKONOMIKA”, ukupan broj kandidata: 10

10. smjer: „VETERINARSKA PATOMORFOLOŠKA DIJAGNOSTIKA”, ukupan broj kandidata: 4

11. smjer: „ZARAZNE BOLESTI KARNIVORA”, ukupan broj kandidata: 12

12. smjer: „ZARAZNE BOLESTI KOPITARA”, ukupan broj kandidata: 12

13. smjer: „ZARAZNE BOLESTI PASA I MAČAKA”, ukupan broj kandidata: 12

14. smjer: „ZARAZNE BOLESTI PREŽIVARA”, ukupan broj kandidata: 12

15. smjer: „ZARAZNE BOLESTI SVINJA”, ukupan broj kandidata: 12

 

Pravo učešća na Konkursu pod jednakim uvjetima imaju:

 

-          državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim ciklusom studija u Bosni i Hercegovini koji se vrednuje sa najmanje 300 (E)CTS studijskih bodova;

-          kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i

-          kandidati koji su studij odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

 

Kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršenog priznavanja odnosno ekvivalencije diplome o završenom studiju u inozemstvu.

Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju priznatu diplomu, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama člana 85. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) u kojem se navodi da kandidat koji ispunjava uvjete Konkursa, a nalazi se na rang-listi kandidata u okviru odobrene kvote studenata za upis, može uvjetno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršenog priznavanja odnosno ekvivalencije diplome, uz prezentiranje potvrde da je postupak priznavanja odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje vijeće Veterinarskog fakulteta.

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata Veterinarski fakultet će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verificira komisija koju imenuje vijeće, najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na odgovarajući upisni rok konkursa.

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku tri dana od dana objave iste, o kojoj je vijeće Veterinarskog fakulteta obavezno donijeti odluku u roku od tri dana. Nakon isteka žalbenog roka Veterinarski fakultet objavljuje konačnu rang-listu i vrši upis primljenih kandidata.

U roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste, kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici i izvršiti upis, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang-liste koji je ispunio uvjete za upis u statusu u kojem je aplicirao, do popunjavanja odobrene kvote. Kandidatima koji nisu primljeni ili upisani, organizacione jedinice će omogućiti preuzimanje dokumentacije ili podnošenje novog zahtjeva za upis u roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang-liste.

Izbor kandidata će se vršiti na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU NA KONKURS

 

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu specijalističkog studija kandidat je dužan predati original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

- zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek - smjer na koji konkuriše;

- diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili studij u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH, a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o državljanstvu i

- druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

Konkurs ostaje otvoren 7 dana počevši narednog dana od dana objavljivanja.

 

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet – Odjeljenje za studentske poslove, Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo, BiH, sa naznakom „Prijava za upis na specijalistički studij“ u zatvorenoj koverti.

 

Više informacija o smjerovima možete naći na linku.

 

 

Kategorija: Oglasna ploča SS