E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Na osnovu Naknadnog konkursa za upis studenata u za upis studenata na treći ciklus studija - doktorski studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini, objavljenog 21.11.2018. godine, Komisija imenovana od strane Nastavno-naučnog vijeća, Odlukom broj: 04-03-749-8/18 od 29.11.2018. godine, u sastavu:

  1. Prof. dr. Maid Rifatbegović, predsjednik
  2. Prof. dr. Teufik Goletić, član
  3. Prof. dr. Amir Zahirović, član

O B J A V LJ U J E

PRELIMINARNU RANG – LISTU PRIJAVLJENIH I PRIMLJENIH KANDIDATA

Kategorija: Oglasna ploča SS