E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

VF70 logo1 04

Na osnovu Naknadnog konkursa za upis studenata na treći ciklus studija - doktorski studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ u studijskoj 2018/2019. godini, objavljenog 21. novembra 2018. godine, a  u skladu sa kriterijima propisanim tekstom Naknadnog konkursa i na prijedlog Komisije za prijem i upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ u studijskoj 2018/2019. godini, Nastavno-naučno vijeće na 15. redovnoj elektronskoj sjednici usvaja i objavljuje

 

KONAČNU RANG - LISTU PRIJAVLJENIH I PRIMLJENIH KANDIDATA

 

Red.broj IME I PREZIME KANDIDATA
1. Edina Turan
2. Zlatko Jusufhodžić
3. Amela Livnjak
4. Amar Ibrulj
5. Muhamed Gladan
6. Muamer Dervišević
7. Admir Pivić

 

Napomena: Na osnovu člana 81. stav (9) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) kandidat koji je ostvario pravo na upis dužan je u roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste izvršiti upis i dostaviti originalne dokumente Veterinarskom fakultetu, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na treći ciklus studija - doktorski studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ u studijskoj 2018/2019. godini.

Odluka u prilogu.

Lista objavljena dana 05.12.2018. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta i web stranici www.vfs.unsa.ba

 

Kategorija: Oglasna ploča SS