E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

VF70 logo1 04

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

Broj: 04-01-49-96/19

Sarajevo, 15.07.2019. godine

 

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija Univerzitetu u Sarajevu u akademsku 2019/2020. godinu, objavljenog 7. juna 2019. godine na oglasnoj ploči i web stranici Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i prvog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu Integriranog studija veterinarske medicine Veterinarskog Fakulteta, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu, te nakon bodovanja prijavljenih kandidata na osnovu općeg uspjeha i predmeta od značaja i nakon provedenog žalbenog roka na Preliminarnu rang listu i Odluke Nastavno-naučnog vijeća na  4.  redovnoj sjednici Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 04-01-49-96/19, donosimo

KONAČNU RANG LISTU PRIJAVLJENIH I PRIMLJENIH KANDIDATA PRVOG UPISNOG ROKA

za upis u prvu godinu integriranog studija (I i II ciklus) na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2019/2020. godini

Lista objavljena dana 15.07.2019. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta i web stranici www.vfs.unsa.ba

 

Kategorija: Konkursi