E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

VF70 logo1 04

Broj: 04-02-512-8/19

Sarajevo, 17.07.2019. godine

 

Komisija za prijem i upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija imenovana je od strane Vijeća Odlukom broj: 04-02-251-5/19 od 13.06.2019. godine u sastavu:

  • Prof. dr. Amir Zahirović, predsjednik
  • Doc. dr. Sabina Šerić-Haračić, član
  • Doc. dr. Lejla Velić, član
  • Dejan Arslanagić, BA iur, član
  • Nermina Rahmanović, član

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu u studijskoj 2019/2020. godini, objavljenog 07.06.2019. godine, a u vezi sa stavljanjem van snage Odluke o usvajanju konačne rang liste primljenih kandidata (04-02-512-6/19 od 15.07.2019. godine) usvojenim od strane Vijeća fakulteta na 15. vanrednoj-elektronskoj sjednici (16.7.2019. godine), Komisija u dodatnom razmatranju dokumentacije i ispunjavanja uslova Konkursa za upis studenata za upis u prvu godinu specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu u studijskoj 2019/2020. godine

OBJAVLJUJE

PRELIMINARNU RANG – LISTU PRIJAVLJENIH I PRIMLJENIH KANDIDATA

Red.broj SMJER ŠIFRA PRIJAVA
1. Sigurnost hrane SVF-01 Blagovremena, potpuna i u skladu sa tekstom konkursa

 

Za prijave za upis kandidata pod šiframa SVF-02 i SVF-03 na smjer Veterinarska patomorfološka dijagnostika, Komisija ustanovljava da su blagovremene, ali NEPOTPUNE, odnosno da kandidati NE ISPUNJVAJU USLOVE ZA UPIS u smislu uvjeta za upis propisanog Konkursom o završenim odgovarajućim ciklusom/ciklusima studija koji se vrednuje sa najmanje 300 (E)CTS studijskih bodova.

 

Kategorija: Konkursi