E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

VF70 logo1 04

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Komisija za rangiranje i prijem studenata

Sarajevo, 26.07.2019. godine

 

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija Univerzitetu u Sarajevu u akademsku 2019/2020. godinu, objavljenog 07. juna 2019. godine na oglasnoj ploči i web stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog Fakulteta, Komisija za rangiranje i prijem studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu, a na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu, te nakon bodovanja prijavljenih kandidata na osnovu općeg uspjeha i predmeta od značaja, objavljuje verificiranu.

 

REVIDIRANU KONAČNU  RANG  LISTU  PRIMLJENIH I PRIJAVLJENIH KANDIDATA

 

za upis u prvu godinu integriranog studija (I i II ciklus) na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2019/2020. godini.

Lista je objavljena dana 26.07.2019. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta i web stranici www.vfs.unsa.ba

Kategorija: Konkursi