E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

VF70 logo1 04

Na osnovu čl. 48., 78. - 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-15203-2/19 od 30.04.2019. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini broj: 02-05-18393-48/19 od 25.04.2019. godine, Univerzitet u Sarajevu  o b j a v l j u j e

 

K O N K U R S 

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU SPECIJALISTIČKOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI

 

– DRUGI UPISNI ROK -

 

Konkurs  se  raspisuje  za  upis  u  prvu  godinu  SPECIJALISTIČKOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – VETERINARSKOM FAKULTETU U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI.

 

Prijave na Konkurs za upis podnose se od 26. avgusta do 27. septembra 2019. godine.

 

Prijave se predaju Odjeljenju za studentske poslove od 08,00 do 14,00 sati svaki radni dan do okončanja Konkursa.

 

Pravo učešća na Konkursu pod jednakim uvjetima imaju:

  • državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim ciklusom studija u Bosni i Hercegovini koji se vrednuje sa najmanje 300 (E)CTS studijskih bodova;
  • kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, a koji se u utvrđenom postupku ekvivalencije izjednačava sa drugim ciklusom univerzitetskog obrazovanja, odnosno integriranim akademskim studijem,
  • kandidati koji su studij odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu specijalističkog studija kandidat je dužan predati original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

  • zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek - smjer na koji konkuriše,
  • diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili odgovarajući ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku.),
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu, i
  • druge relevantne dokumente.

 

Napomena: Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave, neće se uzimati u razmatranje. 

 

U roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente Veterinarskom fakultetu i izvršiti upis, u suprotnom će se smatrati da je odustao od upisa, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang liste.

 

Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet prima ukupno 73 studenta na drugom upisnom roku.

 

Više informacija o upisu putem kontakt telefona Odjeljenja za studentske poslove 033/729-156, a kompletan Konkurs možete preuzeti OVDJE.

 

Kategorija: Konkursi