E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

Sarajevo, 25. 07. 2020. godine

Na osnovu Konkursa za online upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademsku 2020/2021. godinu, objavljenog 05. juna 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog fakulteta, a u skladu sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu te nakon bodovanja prijavljenih kandidata na osnovu općeg uspjeha i predmeta od značaja, Vijeće Fakulteta na svojoj 4. vanrednoj – elektronskoj sjednici Odlukom broj: 04-01-49-15/20 od 14. 07. 2020. godine utvrdilo je slijedeće liste

 

KONAČNA REVIDIRANA RANG-LISTA PRIMLJENIH I PRIJAVLJENIH KANDIDATA - REDOVNI

KONAČNA REVIDIRANA RANG-LISTA PRIMLJENIH I PRIJAVLJENIH KANDIDATA - STRANI DRŽAVLJANI

 

za upis u prvu godinu integriranog studija (I i II ciklus) na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2020/2021. godini.

Napomena: Na osnovu člana 81. stav (9) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) kandidat koji je ostvario pravo na upis dužan je po objavi konačne rang-liste izvršiti upis i dostaviti dokumente Veterinarskom fakultetu u skladu sa članom IX teksta Konkursa, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa.

Revidirana lista je objavljena dana 25. 07. 2020. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta i na web stranici www.vfs.unsa.ba

 

- UGOVOR O STUDIRANJU ZA INTEGRIRANI STUDIJ

UGOVOR O STUDIRANJU ZA INTEGRIRANI STUDIJ - SAMOFINANSIRAJUĆI

- UGOVOR O STUDIRANJU ZA INTEGRIRANI STUDIJ - STRANI DRŽAVLJANI

 

Upis u akademsku 2020/2021. godine prema revidiranoj listi počinje 27.07.2020. u vremenu 9,00 – 13,00 sati.

- UPLATNICE ZA UPIS

NAPOMENA: KANDIDATI TREBA DA  "PRIJAVNI LIST ZA UPIS" SAMI SEBI ODŠTAMPAJU IZ (https://upisi.unsa.ba/) E-UPIS SISTEMA I DONESU NA FAKULTET SA SVIM OSTALIM POTREBNIM DOKUMENTIMA.

 

 

Kategorija: Oglasna ploča SS