E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Na osnovu čl. 79 i 83. Zakona o visokomobrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu, čl. 21. -28. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program trećeg ciklusa studija - doktorski studij Veterinarskog fakulteta broj: 01-38-2926/13 od 25.09.2013. godine, prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa broj: 11/05-34-22519-3/20 od 06.07.2020. godine, saglasnosti za raspisivanje konkursa Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-86/20 od 24.06.2020. godine i Odluke Vijeća Fakulteta broj: 04-03-421-2/20 od 11.06.2020. godine, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, objavljuje

JAVNI KONKURS

za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu u studijskoj 2020/2021. godini

I

Javni konkurs se raspisuje za upis studenata na treći ciklus studija - doktorski studij pod nazivom „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“.

Studij se organizuje u trajanju od tri studijske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane doktorske disertacije, stiče se akademska titula i naučno zvanje „doktor veterinarskih nauka“.

Cijena studija za jednu studijsku godinu je 7.000 KM (sedam hiljada KM).

II

Na Konkurs se pod jednakim uslovima mogu prijaviti kandidati iz Bosne i Hercegovine i inostranstva:

 1. koji su završili integrirani ili drugi ciklus studija i stekli najmanje 300 ECTS studijskih bodova u područjima veterinarskih, medicinskih, biotehničkih i prirodnih nauka ili koji su završili dodiplomski studij po prethodnom sistemu studiranja u trajanju od pet godina;
 2. koji su stekli diplomu sa naučnim zvanjem magistra veterinarskih i drugih srodnih nauka, a prije uvođenja trocikličnog bolonjskog sistema studiranja ili titulu akademskog specijaliste. Ovim kandidatima priznaje se 60 (ECTS) bodova prilikom upisa na treći ciklus studija;
 3. koji su stekli diplomu u inostranstvu o čemu prilažu dokaz o nostrifikaciji/priznavanju iste ili potvrdu da je postupak nostrifikacije/priznavanja u toku.

III

Na raspisani javni konkurs kandidati su dužni dostaviti:

 1. pisanu prijavu sa naznačenim kontakt podacima;
 2. biografiju;
 3. diplome o završenom prethodnom obrazovanju;
 4. rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju diplome koja je stečena u inostranstvu ili diplome stečene u nekoj od država bivše Jugoslavije nakon 06. 04. 1992. godine;
 5. uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnog studija sa ocjenama iz pojedinih  predmeta;
 6. dokaz o poznavanju engleskog jezika na nivou koji omogućava komunikaciju govorom i pisanjem, praćenje naučne i nastavne literature, pisanje naučnih radova i upotrebu kompjuterskih programa;
 7. druge relevantne dokumente/isprave (objavljeni radovi, učešće na kongresima, nagrade, certifikati i sl.) *;  Detaljnije na: http://vfs.unsa.ba/web/index.php/nastava/doktorski-studij/opce-informacije
 8. Uplatnicu u iznosu od 40 KM u svrhu prijave na konkurs.

Dokumenti označeni (*) nisu obavezni i prilažu se od strane kandidata koji ih posjeduju.

Svi traženi dokumenti predaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Obrazac prijave se može preuzeti OVDJE

 

IV

Kandidati koji ispunjavaju uslove upisa bit će rangirani u prijemnom postupku na osnovu sljedećih kriterija:

-  demonstriranja rezultata u prethodnom ciklusu studija te rezultata naučnoistraživačkog rada,

-   dodatnih bodova za poslijediplomske studije (magistarski i specijalistički).

Kandidat stiče pravo upisa nakon potpisivanja Ugovora o međusobnim pravima i obavezama.

 

 

V

Optimalni broj kandidata/studenata koji se upisuje je 10 (deset).

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, Odjeljenje za studentske poslove, Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo, BiH, sa naznakom „Prijava za upis na treći ciklus studija – doktorski studij“ u zatvorenoj koverti.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Kategorija: Oglasna ploča SS