icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Na osnovu članova od 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst („Službene novine  Kantona  Sarajevo“,  broj:  42/13 i 13/15)  i  Pravila  studiranja  za  prvi  ciklus i integrirani studij na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu  o b j a v l j u j e

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI

(INTEGRIRANI STUDIJ VETERINARSKE MEDICINE PRVI I DRUGI CIKLUS)

 

Konkurs  se  raspisuje  za  upis  u  prvu  godinu  prvog  ciklusa  studija  koji  se  organizira  na fakultetima  i  akademijama  Univerziteta  u  Sarajevu.

Prijave na Konkurs za upis podnose se od 23. juna do 10. jula 2017. godine.

 

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji, na osnovu:

-  općeg uspjeha,

-  uspjeha iz maternjeg jezika i predmeta značajnih za studij (biologija, hemija, fizika),

-  rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij i

-  odličnog (5,0) uspjeha iz svih nastavnih predmeta i primjernog vladanja u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

 

Za  prijave  na  Konkurs  za  upis  u  prvu  godinu  studija  kandidat  je  dužan  predati  u studentsku službu sljedeće dokumente:

-  zahtjev za upis,

-  originalna  svjedočanstva  o  završenim  razredima  srednje  škole  završene  u  Bosni  i Hercegovini  u  četverogodišnjem  trajanju  odnosno  odgovarajuće  nostrificirane dokumente  za  kandidate  koji  srednju  školu  nisu  završili  u  Bosni  i  Hercegovini (ukoliko  su  dokumenti  u  postupku  nostrifikacije,  prilažu  se  prevedeni  i  od  sudskog tumača ovjereni dokumenti),

-  originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,

-  izvod iz matične knjige rođenih,

-  uvjerenje o državljanstvu i

-  druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

 

Napomena: uz originalne dokumente obavezno priložiti i ovjerene kopije svjedočanstava i diplome o završenoj srednjoj školi.

 

Veterinarski fakultet u Sarajevu prima ukupno 105 studenata:

- 60 studenata (Redovni studij - troškove studija snosi osnivač)

- 40 studenata (Redovni studij - troškove studija snose sami studenti)

- 5 studenata (Redovni studij - strani državljani)

 

Više informacija o upisu putem kontakt telefona studentske službe 033/729-156, a kompletan Konkurs možete preuzeti OVDJE .

 

KOMISIJA ZA PRIJEM  STUDENATA

Kategorija: Oglasna ploča SS